Бланки на декларации по ЗМДТ

Бланки на декларации
 

Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти Към формуляра

​Декларация по чл.14, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж на самостоятелните обекти в нея Към формуляра

Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение Към формуляра

Декларация за облагане с данък върху наследствата Към формуляра
 
Декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства Към формуляра
 
Декларация за облагане с годишен данък върху притежаван автомобил Към формуляра
 
Декларация за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Към формуляра
 
Декларация за облагане с годишен патентен данък  - Към формуляра
 
Декларация за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци Към формуляра
 
Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им Към формуляра
 
Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции Към формуляра
 
Декларация за облагане с годишен туристически данък Към формуляра
 
Справка - декларация за брой реализирани месечни нощувки Към формуляра 

Декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници Към формуляра

 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ