Декларация за политика по околната среда

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНОВГРАД
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
 
Приложение 1
ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я
НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНОВГРАД
ЗА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА
 
Ръководството  на Общинска  администрация  Асеновград, приема  политика за   поддържане  и  непрекъснато подобрение  на система  за управленшие на околната среда, съответваща  на  международния  стандарт ISO 14001 : 2015,  като  средство  за  утвърждаване  доброто  име  и   репутация  на  Община – Асеновград,  като  едно  екологично  чисто  място  за  живот. 
 
Основната цел на политиката по околната среда е към ефективно и ефикасно управление на  всички  идентифицирани  процеси, оказващи влияние върху околната  среда.
 
Ръководство на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНОВГРАД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, която е насочена към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване за настоящите и бъдещите поколения и  към  нейното подобряване .
 
В този смисъл  провеждаме активна и целенасочена политика по:
  • Управление на оценените аспекти въздействащи върху околната среда;
  • Извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на общинска администрация, определяне, контрол и управление на аспектите въздействащи върху околната среда;
  • Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на аспектите на околната среда.
  • Анализ на провежданите мерки за опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност;
  • Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от общиснка администрация дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
Ръководството на Община АСЕНОВГРАД поема ангажимент за спазване на всички нормативни изисквания свързани с околната среда и целенасочен стремеж за предотвратяваме замърсявания  и  непрекъснато  подобряване на околната среда на територията на общината, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите.
 
Нашето  поколение желае да  завоюваме доверието и внеманието на всички заинтересовани страни, да съградим една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е опазване на околната среда, която политика ще бъде абсолютен приоритет за общинска администрлация – Асеновград. 
 
С  ЛИЦЕ  КЪМ  ХОРАТА ПРЕДЛАГА  ОПАЗВАНЕ  НА  ОКОЛНАТА  СРЕДА
Системата за управление на околната среда на общинска администрация  Асеновград е описана  в наръчника  по  околната среда, процедурите към него   и е адекватна  на  изискването  на международния стандарт ISO 14001:2015.
 
Основната политика  по  околната среда,  Наръчникът  и  всички  документирани  процедури и регламенти  са  задължителни за изпълнение от  целия персонал, работещ в общинска администрация Асеновград.
 
В  качеството си на  КМЕТ  на  Община Асеновград, поемам ангажимента и лична отговорност  да  осигурявам  всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаните политики.
 
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД:/п/
                                    /д-р Христо Грудев/
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ