Демографска характеристика

Демографска характеристика на общината

Демографски процеси в Община Асеновград

Таблица 1: Административно териториална структура на община Асеновград – 2017 г.

Територия Населени места
Кв. км %% Брой %
653,14 10,3 29 13,67%

Източник: Национален статистически институт

Общата площ на общината е 653,14 кв. км., което е около 10.3% от територията на област Пловдив и 0.55% от територията на страната. Населените места в Общината представляват 13,67% от всички на територията на Пловдивска област. Население на град Асеновград за 2017 г. е 49 042 жители; 12 292– живеят в селата.
 
Таблица 2:Основни данни за община Асеновград и съседните общини
 
Район, област, община
Територия
кв. км
Население
брой
2017г.
Гъстота на населението за 2017 г.
България
111 001,9
7 050 034
63,52
Южен централен
27 516,0
1 417 432
51,51
Област Пловдив
5 976,0
669 796
112,08
Община Асеновград
653,14
61 334
93,90
 
Източник: Национален статистически институт
 
По данни на НСИ през последните години се наблюдава бавно намаляване на броя на населението, като през 2017 г. се отчита намаление от 417 души спрямо 2016 г. Така цитираните данни са резултат от миграцията към големите градове в търсене на работа и отрицателния естествен прираст.
 
Относителният дял на жените в населението е по-голям от този на мъжете, като тази тенденция се запазва в градовете и селата през последните години. Към 31.12.2017 г. жените в община Асеновград са с 2 188 повече от мъжете. (Таблица 3)
 
Таблица 3: Население на община Асеновград към 31.12.2017 г. по пол
 

Общо

Град

Села

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

61 334

29 573

31 761

49 042

23 565

25 477

12 292

6 008

6 284

Източник: Национален статистически институт
 
Естественият прираст на населението на община Асеновград остава отрицателен. (Таблица 4). Броят на живородените деца от 2005 г. намалява, но през 2017 г. се наблюдава тенденция на увеличаване и достига 603, както през 2013 г.
 
Таблица 4: Естествен прираст на населението на община Асеновград 2005-2017 г.
 
Година
Живородени
Умрели
Естествен прираст
Общо
Момчета
Момичета
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
2005
603
284
319
903
487
416
-290
-197
-93
2006
621
312
309
949
523
430
-320
-203
-117
2007
617
304
313
891
458
433
-268
-153
-115
2008
643
336
307
953
506
445
-306
-170
-136
2009
582
311
271
890
481
409
-308
-170
-138
2010
568
307
261
887
445
442
-319
-138
-181
2011
564
294
270
895
471
424
- 331
- 177
- 154
2012
562
282
280
901
461
440
- 339
- 179
- 160
2013
562
271
291
816
430
386
-254
-159
-95
2014
612
300
312
903
486
417
-291
-186
-105
2015
560
302
258
961
515
446
-401
-213
-188
2016
535
292
243
923
465
458
-388
-173
-215
2017
603
308
295
958
525
433
-355
-217
-138

Източник: Национален статистически институт
 
Таблица 5: Заселени, изселени и механичен прираст в община Асеновград
 
Година
Заселени
Изселени
Механичен прираст
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
2005
971
440
531
852
373
479
119
67
52
2006
654
279
375
593
280
313
61
-1
62
2007
966
458
508
925
424
501
41
34
7
2008
779
351
428
750
328
422
29
23
6
2009
940
448
492
987
433
554
-47
15
-62
2010
988
459
529
1244
588
656
-256
-129
-127
2011
649
322
327
693
338
355
- 44
- 16
- 28
2012
492
222
270
627
295
332
-135
- 73
- 62
2013
673
319
354
606
277
329
67
42
25
2014
653
294
359
729
333
396
-76
-39
-37
2015
762
343
419
811
383
428
-49
-40
-9
2016
656
286
370
752
326
426
-96
-40
-56
2017
742
320
422
804
342
462
-62
-22
-40

Източник: Национален статистически институт
 
Механичният прираст в община Асеновград за 2017 г. е отрицателна величина. В цифрово изражение той достига -40 души. Броят на заселените лица за 2017 г. е 742, а на изселените  – 804.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ