Дирекция "Финанси"

Услуги на отдела

Директор:
Мария Николова Власева-Палатевател.: 0331 / 6-21-40


Основни функции на дирекцията:  
Дирекция "Финанси” е структурирана в три отдела: „Бюджет”, „Местни приходи” /с два сектора - „Местни данъци” и „Отчитане на местни приходи”/ и „Счетоводство” и осъществява следните функции:
  
(1) Отдел „Бюджет"
1. Организира съставянето, изпълнението и актуализирането на бюджета на общината.
2. Осъществява цялостната организация за публичното обсъждане на проекто-бюджета от местната общност.
3. Изготвя бюджетната прогноза за следващи периоди.
4. Организира съставянето, изпълнението и актуализирането на план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове.
5. Оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности.
6. Изготвя становища, информации, докладни записки и други относно изпълнението на бюджета.
7. Изготвя и участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
8. Участва в разработването на структура или промени в структурата на общинска администрация.
9. Разработва и съгласува длъжностните и поименните разписания на персонала в общинска администрация и звената към нея преди утвърждаването им от кмета на общината.
10. Осъществява контрол по изпълнението на плана за заплати за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение и прави целесъобразни предложения.
11. Разработва вътрешни правила за работна заплата, предлага ги за одобрение и контролира правилното им изпълнение.
12. Изготвя докладни записки до Общински съвет при разработване и  актуализиране на план-сметката по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, съобразно решението на комисията 
 
(2) Отдел „Местни приходи” се състои от два сектора, които осъществяват следните функции:
 
Сектор „Местни данъци”
1. Извършва дейности, свързани с обслужване на данъкоплатците по Закона за местни данъци такси, приемане и обработка на данъчните декларации по ЗМДТ, проверка на декларираните от данъкоплатците данни, проверка за възстановяването на надвнесените или недължимо внесени суми по ЗМДТ на физически и юридически лица, съгласно утвърдените процедури.
2. Установява административни нарушения, събиране, контрол и ревизии по ЗМДТ.
3. Изготвя удостоверения за данъчна оценка, за платен данък наследство, за платен данък върху МПС, съгласно ЗМДТ.
4. Изготвя становища и отговори на постъпили заявления от физически и юридически лица, организации и други.
5. Изготвя и участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, и други наредби, свързани с дейността на отдела.
 
Сектор „Отчитане на местни приходи”
1. Приема, съхранява и предава паричните средства от местни данъци и такси в касата на Общината, чрез касиерите.
2. Отговаря за правилното съхранение и ползване на счетоводната информация.
3. Осъществява текущ контрол по събиране на определените видове местни приходи.
4. Изготвя удостоверения за наличие или липса на задължения към Общината.
5. Изготвя становища и отговори на постъпили заявления от физически и юридически лица, организации и други.
6. Изчислява и въвежда необходимата информация за размера на таксата за битови отпадъци на наемателите и ползвателите на общинска собственост.
7. Въвежда необходимата информация относно удържаните суми от ползвателите на леки гаражни клетки, и изготвя информация за дължимите и платени такси от издадените разрешения за поставяне на гаражи.
8. Изготвя и участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград , и други наредби, свързани с дейността на отдела.
 
(3) Отдел „Счетоводство”
1. Организира, ръководи, координира и контролира счетоводната дейност на Общината.
2. Контролира правилното оформяне на първичните счетоводни документи и своевременното им отразяване в счетоводните регистри, съгласно действащото законодателство и вътрешните актове.
3. Изготвя сборния годишен финансов отчет и отчетите за касово изпълнение за съответните периоди.
4. Съставя отчетите за целево превежданите средства на общината.
5. Оказва методическо ръководство и помощ на второстепенните разпоредители по прилагане на нормативната уредба и вътрешните актове, касащи финансово-счетоводната работа.
6. Организира и контролира провеждането на годишните инвентаризации, както и приемане-предаване между материално-отговорните лица.
7. Осигурява съхраняването на счетоводните документи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
8. Организира разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база в областта на счетоводната дейност на Община Асеновград.
9. Осъществява цялостната организация за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и отчета на общински дълг.
10. Подготвя за внасяне информация в Общинския съвет за изпълнението на бюджета и отчета на общинския дълг.
11. Прави предложение по усъвършенствуване на счетоводната работа и електронна обработка по програми. 
 
Наредби
 
 
Правилници, вътрешни правила и инструкции
 
Вътрешни правила за бракуване и ликвидиране на негодни основни средства в Община Асеновград.
Инструкция за инвентаризация на активите и пасивите при община Асеновград.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ