Дирекция "Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество"

Услуги на дирекция

Директор:

Живка Иванова Георгиева       0331 / 6-91-93


Дирекция „Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”
 1. Ръководи и координира дейността на училищата, детските заведения и центъра за подкрепа за личностно развитие в Общината за организиране на учебно-възпитателния процес.
 2. Осъществява контакти с Министерство на образованието и науката /МОН/ и Регионално управление на образованието /РУО/ - Пловдив.
 3. Осигурява задължителната предучилищна подготовка на децата и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст.
 4. Подготвя и организира изпълнението на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и изготвя годишни планове за изпълнение на стратегията.
 5. Поддържа регистъра на детските градини и общинския Център за подкрепа за личностно развитие.
 6. Координира и контролира ритмичното финансиране в направления: образование, здравеопазване, социални дейности, култура, физическа култура, спорт и въпроси свързани с етническите групи и малцинствата в Общината.
 7. Организира, координира и контролира здравеопазването в детските заведения, училищата и социалните услуги в общността и тези от резидентен тип и социалната институция за възрастни.
 8. Администрира получената информация от доболнично и болнично здравеопазване.
 9. Подпомага дейността на кмета и администрацията за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между държавните и местните институции с цел формиране и реализиране на общинската политика по отношение на здравеопазването.
 10. Координира и контролира дейността на детските ясли и млечна кухня.
 11. Поддържа, актуализира и съхранява картотеки на: договорите за наем, сключвани с наемателите на общински жилища, на крайно нуждаещите се граждани, подали документи за настаняване под наем в общински жилища и на жилищно-спестовните вложители, подали документи за включване в списъците на правоимащите или придобили право на компенсация по ЗУЖВГМЖСВ.
 12. Издава удостоверения по молби на граждани за картотека като крайно нуждаещи се граждани или жилищно-спестовни вложители.
 13. Извършва огледи по молби на физически лица – крайно-нуждаещи се граждани, наематели на общински жилища и жилищно-спестовни вложители; подготвя отговори по молби и жалби и въз основа на направените констатации или решенията на комисията по чл. 3 от НУРУЖНГНПНПОЖ.
 14. Изготвя предложения за броя, вида, местонахождението на общинските жилища и за промяна на техния статут.
 15. Подготвя и организира изпълнението на общинската стратегия за предоставяне на социалните услуги и помощи и изготвя годишни планове за изпълнение на стратегията.
 16. Поддържа връзка с неправителствени организации, клубове на пенсионера, на инвалида, на диабетиците и трапезарии.
 17. Организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и изпълнението на Общинската програма за закрила на детето.
 18. Разработва програми и стратегии за интегриране на малцинствени групи към общността.
 19. Разработва основните насоки за формиране на общинската политика в областта на младежта и спорта и ги предлага за утвърждаване.
 20. Провежда общинската политика в областта на младежта и спорта.
 21. Осъществява връзки с Българските спортни федерации, Спортните клубове, училищата и кметовете на малките населени места в община Асеновград.
 22. Отговаря за общинската спортна база.
 23. Подпомага и координира дейността на културните институции, творческите състави, творците и на гражданите за създаването, опазването и разпространението на културни ценности в града.
 24. Координира дейността на градската библиотека, музеите и читалищата.
 25. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно исторически календар и провеждането на местните, националните и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на Общината.
 26. Проучва и подготвя документация за кандидатстване по Национални и Регионални програми към МТСП и Агенция по заетостта и програми с европейско финансиране.
 27. Създава досиета, обработва и съхранява документацията на лицата назначени в Община Асеновград по Национални и Регионални програми към Агенция по заетостта:
 • НП “ОЗ”; НП „ОЗМ“; НП “ОЗМХ”; НП „ЗОХТУ“; НП “Старт в кариерата”; „Младежка заетост“; НП „АНЛ“.
 1. Координира дейностите на наставници по програми за заетост.
 2. Участва в работата на постоянни и временни комисии, назначени със заповед на Кмета на Общината.
 3. Отговаря на жалби и сигнали от граждани, касаещи дейностите на отдела.
 4. Проучва и прилага българското законодателство в областите, касаещи работата на отдела.
 5. Проучва и прилага българското и европейско законодателства в областите, касаещи работата на отдела.
 6. Проучване на източници за финансиране и извършване на подбор на подходящите за целите на общината.
 7. Организира и участва в подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране по европейски и национални програми и от международни и национални финансови институции.
 8. Поддържане на регистри за проектите, реализирани от общината /включително и в партньорство/ с финансовата подкрепа на програмите от Структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми.
 9. Установяване и поддържане на контакти с общини от Р. България и от други страни-членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране.
 10. Участие в дейности по разработване, актуализиране и отчитане на планове, програми и стратегии, отразяващи общинската политика в сферата на дейност на отдела.
 11. Разработване и внасяне на предложения пред Общинския съвет и участие в съответните комисии.
 12. Сътрудничи при осъществяване на контакти с побратимените общини от други страни и съдейства за създаването на нови контакти с други организации и институции, с цел сътрудничество и обмяна на добри практики.
 13. Координира участието на община Асеновград в организации, мрежи и инициативи на международно и европейско ниво.
 14. Осъществява връзка с чуждите представителства в България по повод посещения и визити; участва в изготвянето на официалната кореспонденция с тях.
 15. Координира дейността по извършване на преводите от и на чужди езици на входящи и изходящи документи.
 16. Подготвя, координира и участва в подготовката на протоколи и договори за международно сътрудничество.
 17. Организира и осигурява мероприятията на Общината, отнасящи се до международно сътрудничество, посещения на делегации и гости от чужбина.
 18. Изготвя и изпраща поздравителни адреси, телеграми и протоколни писма.
 19. Води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни споразумения и архива за тях.
 20. Въвежда, планира, организира, координира и контролира дейностите по поддържане и развиване на Системи за управление на качеството.
 21. Методически насочва и координира дейността на дирекциите и отделите в хода на внедряване и своевременно актуализиране на системите по управление.
 22. Извършва наблюдение, коригира и актуализира несъответствията на системата, съобразно изискванията на стандартите.  
 23. Провежда встъпителни обучения на новопостъпили и преназначени служители по документите на системата за качеството.
 24. Контролира дейността и резултатите от внедряване на система по качество в дирекциите, отделите и секторите.
 25. Планира, организира и ръководи извършването на вътрешни одити по Системата за управление на качеството.
 26. Организира прилагането на ефективни мерки при открити несъответствия и контролира сроковете за отстраняването им съгласно изискванията на Системата за управление на качеството.
 27. Организира общинския архив и създава условия за съхраняването и обработката на архивните документи, по реда и условията на Закона за националния архивен фонд и Индивидуалната номенклатура на делата; проучва възможностите и осъществява дейности за дигитализиране на архива на общинска администрация; представя за ползване при необходимост и в съответствие с нормативните актове създадените архивни документи на физически и юридически лица и институции.
 28. Дейности по организиране, опазване и текущо използване на документалните фондове, научно-техническата обработка на документите и предаването им в държавните архиви.
 29. Организира и участва в дейността на постоянно действаща експертна комисия, която ежегодно проверява наличността, условията за съхраняването и опазването на документите; изработва номенклатури на делата и списъци на видовете документи със срокове за тяхното съхранение; извършва експертиза на ценността на документите.
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Асеновград
 1. МКБППМН организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината на деца с проблемно и отклоняващо се поведение.
 2. Координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу протиообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 3. Съвместно с други органи и институции/социални услуги организира разнообразни форми и дейности за подпомагане на родителите при възпитанието на децата им.
 4. Сезира специализираните органи в случаите, както са нарушени правата на децата, както от родителите, така и от други лица.
 5. Разглежда деянията по чл.11, ал.1 от ЗБППМН, налага възпитателни мерки по чл.13, ал.1-10 и 12 и прави предложения до съда за налагане на възпитателни мерки т.11 и т.13.
 6. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Общината.
 7. Изпълнява задачи по общински програми и дейности, които са с тематична насоченост във връзка с борбата срещу протиообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 8. Приема сигнали за деяния на малолетни и непълнолетни и организира възпитателни дела.
 9. Отчита дейността пред кмета на Община Асеновград, Общинския съвет – Асеновград и ЦКБППМН-гр. София.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ