Дирекция „Хуманитарни дeйности”

Услуги на отдела

Директор:
Величка Димитрова Стойчевател.: 0331 / 6-91-93


Основни функции на Дирекция "Хуманитарни дейности":
1. Ръководи и координира дейността на училищата, детските заведения и извънучилищни звена в Общината за организиране научебно-възпитателнияпроцес.
2. Осъществява контакти с Министерство на образованието и науката/МОН/ и Регионалния инспекторат по образование на МОН.
3. Осигурява задължително обучение на децата до 16 години.
4. Осигурява ритмично финансиране в направленията, образование, здравеопазване, социални дейности, култура, физическа култура, спорт и туризъм и вероизповедание, и въпроси свързани с етническите групи и малцинствата в Общината.
5. Осигурява условия за здравното обслужване на населението, училища, детски заведения и други чрез координиране и контролиране на:
  • доболнично здравеопазване – ОПЛ, стоматологично обслужване, специализирана доболнична помощ, техническите и клинични лаборатории;
  • болничното здравеопазване;
  • здравеопазването в детските заведения, училищата и социалните домове;
  • балнеолечението;
  • лекарствоснабдяването на населението.
6. Подпомага дейността на кмета и администрацията за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между държавните и местните институции с цел формиране и реализиране на общинската политика по отношение на здравеопазването.
7. Координира и контролира дейността на детските ясли и млечна кухня.
8. Поддържа,актуализира и съхранява картотекина: договорите за наем, сключвани с наемателите на общински жилища, на крайнонуждаещите се граждани, подали документи за настаняване под наем в общински жилища и на жилищно-спестовните вложители, подали документи за включване в списъците на правоимащите или придобили право на компенсация по
ЗУЖВГМЖСВ.
9. Издава удостоверения по молби на граждани за картотека като крайно нуждаещи се граждани /КНГ/ или жилищно-спестовни вложители /ЖСВ/.
10. Извършва огледи по молби на физически лица – КНГ, наематели на общински жилища и ЖСВ; подготвя отговори по молби и жалби и въз основа на направените констатации или решенията на комисията по чл. 3 от НУРУЖНГНПНПОЖ.
11. Изготвя предложения за броя, вида, местонахождението на общинските жилища и за промяна на техния статут.
12. Координира дейността за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
13. Подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социалните услуги и помощи.
14. Поддържа връзка с неправителствени организации, клубове на пенсионера,на инвалида, на диабетиците и трапезарии.
15. Организира дейността на специализираните заведения за социални услугии за рехабилитация и изпълнението на Общинската програма за закрила на детето.
16. Разработва програми за интегриране на малцинствени групи към общността.
17. Проучва възникнали етнически въпроси, свързани с вероизповеданията и създаване условия за етнически мир.
18. Разработва основните насоки за формиране на общинската политика в областта на младежта и спорта и ги предлага за утвърждаване.
19. Провежда общинската политика в областта на младежта и спорта.
20. Осъществява връзки с Държавната агенция за младежта и спорта, Българските спортни федерации, Спортните клубове, Училищата и кметовете на малките населени места в община Асеновград.
21. Отговаря за общинската спортна база.
22. Подпомага и координира дейността на културните институции и на гражданите за създаването, опазването и разпространението на културни ценности в града.
23. Организира и ръководи дейността в градската библиотека, музеите и читалищата.
24. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културноисторически календар и провеждането на местните, националните и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на Общината.
25. Организира съхраняването и обработката на общинския архив, както и издаването на документи.
 
Наредби, правила, програми и стратегии
Вътрешни правила за организацията и дейността на комисията по чл.3, ал.1 Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти.
Вътрешни правила за реда, начина и условията за отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Асеновград – утвърдени със заповед № 299/15.03.2012 г. на кмета на община Асеновград.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ