Дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията”

Услуги на отдела

Директор:

Величка Василева Христозова    тел.: 0331 / 20-312


Основни   функции на дирекцията:

 

Дирекция "Инвестиционна политика и устройство на територията”, която чрез петте си отдела - Отдел "Инвестиционна политика и строителство", Отдел "Устройство на територията и кадастър", Отдел "Управление на общинска собственост", Отдел "Екология и околна среда", Отдел "Организация на движението и транспорт" осъществява следните функции:
 
Отдел "Инвестиционна политика и строителство"
 
Отдел "Устройство на територията и кадастър"
1. Изпълнява   функциите   и   задачите   по   устройство   на   територията, регламентирани в ЗУТ, свързани с подготовка на документацията във връзка с устройството на територията, градоустройството, строителството, архитектурата.
2. Подготвя технико-икономическо задание и документи за обекти на общината, количествено-стойностни сметки за включване в инвестиционната програма на общината за съответната година.
3. Извършва административно-технически услуги по одобряване     изменения   на   регулационни   планове и кадастралната карта.
4. Подготвя   документи   за   прокарване   на   временни   пътища   и   право   на преминаване през чужди имоти.
5. Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи и преписки по параграф 4 от ЗСПЗЗ.
6. Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство /жилищно, просветно, здравно и др. / на територията на общината.
7. Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост /жилищно, просветно, здравно и др. / за поддръжка и основен ремонт.
8. Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършва заверки на заповедните книги за строежите.
9. Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите.
10. Съставя констативни протоколи и  подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки , павилиони и преместваеми обекти, заповеди за спиране на строителството, заповеди за премахване на строежи вредни в санитарно-хигиенно отношение.
11. Участва в изготвянето на програми, стратегии   и   планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда.
12. Участва в разработването,  провеждането и контролирането на мероприятията, касаещи опазване и възстановяване на природата и екологичната политика на територията на общината.
13. Координира дейността   на общинската администрация   в областта   на екологията с РИОСВ, РЗИ, ДВСК, РДНСК, РДВР и други , както и с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, научната общност /висшите училища и университети, частните и държавни фирми,   неправителствените   организации   и   със   специалисти   в   областта   на екологията/.
14. Участва  в  контрола по изпълнение на договорите  за  дейността       по  сметопочистването,   сметоизвозването,    поддържането    на    депата    за    твърди отпадъци и в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др.
15. Изпълнява контрол и заверки на регистри за черни и цветни метали,
16. Извършва контрол по поддържане на зелената система на общината.
17. Контролира програмите по временна заетост – регионална програма и ОСПОС и програма „От помощи към заетост”.
18. Участва в разработване и изпълнение на програми, свързани с екологията.
19. Организира разработването на военновременния план на Общината и осъществява неговото поддържане и коригиране в съответствие с изискванията.
20. Разработва плана за превеждане на Общината в готовност за работа във военно време. Координира и контролира изпълнението на задачите, произтичащи от него.
21. Контролира техническата изправност и поддържането на пунктовете за управление на общината. Организира и контролира оперативното денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване във военно време, при стихийни бедствия, аварии и кризи.
22. Организира и контролира защитата на класифицираната информация, представляваща държавна и служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагането му.
23. Разработва плана за управление при кризи.
24. Организира и координира разработването на плана за защита при бедствия.
25. Осъществява дейностите свързани със земеделието и горите. Участва в разпределението  на  квотите за тютюн  от фонд "Тютюн". Събира  и обобщава информация за НСИ и Областна служба "Земеделие и гори" относно растениевъдството и животновъдството в общината.
26. Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри.
27. Изготвя заповеди по чл.34 от ЗСПЗЗ и чл.22б от Закона за виното и спиртните напитки.
28. Подготвя документация и участие в търгове за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд.
29. Участва в комисии по маркиране и премахване на дървесна растителност.
30. Осъществява координация между Контролна техническа инспекция-Пловдив и собствениците на земеделска, земна и горска техника, както и координация на кметовете на населени места и институциите свързани със земеделието.
31. Участва в Областна комисия за установяване на вреди и щети по пчелите, както и Областна комисия към Регионална дирекция по горите - Пловдив за смяна на статута на имоти в горски фонд.
32. Издава превозни билети за дървесина придобита извън горски фонд и нейното маркиране.
33. Участва в работата на комисията по § 62 от ППЗСПЗЗ, за придобиване на собственост върху ползваните земи, изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост върху земеделски земи.

Отдел "Управление на общинска собственост": 

1. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината, в това число и преписки за деактуване на имоти държавна собственост, съставя  актове  за  общинска  собственост  на  недвижими имоти и осъществява действия по отписването им от актовите книги.
2. Поддържа в актуално състояние регистъра на актове за общинска собственост и следи за вписването им в Служба по вписванията. Изпраща препис от акта в 7-дневен срок от вписването му на службата по геодезия, картография, и кадастър, на областния управител и на лицата, на които е предоставен имота.
3. Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки и преписки по актове за непълноти и грешки в кадастралните карти на територията на общината, където Общината е заинтересован собственик.
4.Изготвя, обработва, докладва и придвижва преписки по придобиването, учредяването на права на ползване и на  строеж, права за пристрояване и надстрояване и други ограничени вещни права върху общинските недвижими имоти, както и продажби и замени на общинско имущество.
5. Съгласно ЗОС, ЗУТ, НРПУРОИ и НУРУЖНГНПНПОЖ разработва предложения за разпоредителните сделки и продажбите на общинските жилища.
6. Съгласно ЗОС и НРПУРОИ разработва предложения за управлението на публичната общинска собственост и постъпилите молби от сдружения с нестопанска цел до Кмета за внасяне и разглеждане в Общински съвет и след приемането им изготвя заповедите и договорите, свързани с тях.
7. Организира и контролира управлението на нежилищните имоти-общинска собственост.
8. Подготвя и предлага на кмета на общината предложения по управлението на частната общинска собственост.
9. Подготвя необходимите документи и организира цялостната процедура за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем или при продажби на имоти - общинска собственост, изготвя заповеди и договори свързани с тях.
10. Подготвя допълнителните споразумения към вече сключени договори за наем в съответствие с настъпили промени, както и предизвестия за прекратяването им.
11. Води картотека с досиетата на сключените договори за отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост.
12.Отразява сключването на договорите за наем на нежилищни имоти  - общинска  собственост, месечния наем, всички промени по договорите, както и прекратяването им в програмния  продукт контролира редовността на плащанията на наемната цена и подготвя информация до дирекция  Правно нормиране за просрочените плащания от нередовни наематели.
13. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложение за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им.
14. Организира и провежда процедури за учредяване на общински концесии. Извършва след концесионен контрол. Подава информация в националния концесионен регистър.
 
Отдел "Екология и околна среда"
1. Координира цялостната дейност по спазване на специфичните секторни изисквания към физически и юридически лица по отношение опазване и използване на компонентите и факторите на околната среда: атмосферният въздух, повърхностни и подземни води, ландшафтът, природните обекти, биологичното разнообразие, шум, ДДД дейности и безстопанствени животни.
2. Анализира информацията за състоянието на околната среда и предлага решения за подобряването й.
3. Изготвя местни нормативни актове за опазване, възстановяване, възпроизвеждане и развитие на околната среда.
4. Участва и координира разработването на стратегии, планове, програми и проекти касаещи опазване на околната среда на територията на общината; координира изпълнението на общинските програми по опазване на компонентите на околната среда;
5. Инициира и/или участва в рутинни или предизвикани проверки, касаещи замърсяване на територии и увреждане на околната среда.
6. Координира и участва в съвместни мероприятия в ситуация на бедствия, аварии и катастрофи; анализира и контролира информация за компонентите на околната среда; прилага мерки за подобряването й; извършва мониторинг на същите в рискови територии на община Асеновград.
7. Изготвя и предлага проектобюджета за екологични инициативи и мероприятия;
8. Отделът осъществява контакт и съвместни дейности с всички държавни институции (МОСВ, МЗ, МВР, МРРБ и др.), както и с неправителствени организации, имащи отношение към екологичната политика;
9. Участва в организиране и провеждане на национални кампании и прояви на територията на Община Асеновград, касаещи опазване на околната среда;
10. Участва и координира провеждането на мероприятия, касаещи опазване на околната среда;
11. Упражнява превантивен контрол върху дейността на предприятия и инсталации по спазване на екологичното законодателство;
12. Осъществява методическа помощ на Кметовете и кметските наместници по населените места в общината, по приложението на екологичното законодателство на местно ниво; изготвя отчети, справки и информации в съответствие с изискванията на нормативната уредба по управление на околната среда и по искане на компетентните институции;
13. Осъществява контрол по спазване на сроковете и изпълнение на условията, залегнали в сключени договори;
 
Отдел "Организация на движението и транспорт"
1, Участва в разработването на транспортните схеми за общински, между общински и между областни превози с автобусен транспорт.
2, Участва в комисията за разработване и актуализация на транспортните схеми, комисията по Безопасност на движението и комисията за провеждане на процедура за възлагане на превозите.
3, Участва в разработването на програми, становища и други за развитието на транспорта в общината.
4, Организира издаването на разрешения за таксиметров превоз на пътници.
5, Извършва контрол по изпълнението на договорите за извършване на превозите по транспортните схеми.
6, Извършва проверки по постъпили молби, жалби и предложения на граждани свързани с транспорта.
7, Организира и обезпечава транспортното обслужване на общинска администрация и Общински съвет.
8, Отговаря за техническото състояние на служебните автомобили.
9, Разпределя компенсациите за безплатни или по намалени цени пътувания и субсидиите за вътрешноградските и между селищни пътнически превози съобразно законовите изисквания и писмата на Министерство на финансите.
 

Наредби

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ