Дирекция “Правно нормиране”

Услуги на отдела

Директор:
Айтен Сали Салимтел.: 0331 / 6-27-31


Основни функции на дирекцията:
Дирекция „Правно нормиране”, която е структурирана в два отдела „Правен” и „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти ” осъществява следните функции:
 
Основни   функции на Отдел „Правен”:
1. Дава задължително становище по законосъобразността на проектите на актове и решения на Общинския съвет;
2. Дава становище по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
3. Дава становище по законосъобразността при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
4. Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица.
5. Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
6. Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
7. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
8. Дава мнение при необходимост по постъпили сигнали и предложения;
9. Осигурява участие на юристи във всички конкурси, търгове, комисии, процедури по обществени поръчки и концесии, провеждани от общината;
10. Осигурява присъствие на заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии при необходимост;
11. Получава периодично информация от адвокатите, обслужващи Община Асеновград по граждански договор, за хода на делата, които водят от нейно име;
12. Юристите са пряко подчинени на кмета на общината по отношение на правното обслужване.
13. Съгласува актове за установяване на нарушения и наказателни постановления за нарушения на наредби на общината;
14. Следи за прилагането на ЗМСМА и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с местното самоуправление.
15. Осъществява процесуално представителство пред КЗК и ВАС по образувани дела, в съответствие и в рамките на пълномощията, предоставени от Кмета на Общината.
16. Окомплектова преписки по подадени жалби по ЗОП и следи делата в съответните институции.
17. Осъществява предварителен контрол преди вземане на решение или извършване на действие, съгласно Системата за финансово управление и контрол. 
18. Извършва проверки, резултатите, от които се документират и се изразява писмено мнение относно законосъобразността на:
  • процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • покупка на активи и услуги;
  • командировки в страната и чужбина
  • действията, свързани с разпореждания с активи и средства;
  • действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на Общината, продажба на движимо и недвижимо имущество и услуги, отдаване под наем;
  • провеждане на конкурс за назначаване на служители и назначаването им.
19. Води регистър на постъпили заявки за поемане на задължения и извършване на разход.
20. Участва в:
  • Разработване на процедури за идентифицирането на рисковете.
  • Въвеждане система за контрол и докладва /вътрешно и външно/ на значими рискове на съответните нива.
 
Основни функции на отдел „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти” :
1. Обобщава и анализира подадените от всички дирекции годишни план-графици за провеждане на обществени поръчки, определя обекта и вида на процедурите и изготвя обобщения годишен план-график за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
2. Извършва промени в годишния план-график, след иницииране от съответната дирекция за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
3. Изготвя и осигурява изпращането за обнародване предварителните обявления за обществени поръчки.
4. Изготвя документациите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка след представяне на утвърдени от кмета на общината докладни записки, съдържащи финансови и технически изисквания, количествено-стойности сметки и/или максимална стойност на поръчката и подробни технически спецификации.
5. Организира изготвянето на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка от комисия назначена със заповед на кмета на общината.
6. Изпълнява изискванията и задълженията съгласно вътрешните правила за обществени поръчки.
7. Осигурява съгласуването и одобрението на документациите от Възложителя.
8. Осигурява изпращането на решението и обявлението за публикуване, като упълномощен потребител до Агенцията за обществени поръчки/АОП/.
9. Организира цялостното провеждане на процедурите за обществени поръчки.
10. Изготвя, съгласува и организира подписването на договорите със спечелилите участници след проверка за законосъобразност на документацията.
11. Събира и изпраща в АОП информация за изпълнението и приключването на договори.
12. Архивира досието на обществената поръчка.
13. Води регистъра за обществените поръчки на общината.
14. Води регистър за сключените договори по Закона за обществени поръчки /ЗОП/  и подзаконовите актове по неговото прилагане, изготвя писмени становища по тях.
15. Осъществява процесуално представителство пред КЗК и ВАС по образувани дела, в съответствие и в рамките на пълномощията, предоставени от Кмета на Общината.
16. Окомплектова преписки по подадени жалби по ЗОП и следи делата в съответните институции.
17. Отговаря на жалби и сигнали адресирани, съгласно действащото законодателство.
18. Изпраща информация до АОП и други институции съгласно изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до обществени поръчки.
19. Проучва и прилага европейското законодателство в областите, касаещи работата на отдела.
20. Организира, координира и разработва програми и проекти, отразяващи общинската политика.
21. Организира и координира дейностите по разработване, актуализиране и отчитане на Общинския план за развитие.
22. Формулира мерки за решаване на идентифицираните проблеми и нужди на общината съгласно заложените приоритети в Общински план за развитие.
23. Организира изготвянето на технически задания за възлагането и процедира изготвените от проектанти инвестиционни проекти.
24. Проучва източници на финансиране и извършва подбор на подходящите за целите на общината.
25. Изготвя и внася предложения пред Общинския съвет и участва в съответните комисии.
26. Изготвя и внася проектни предложения пред Управляващи органи по Оперативни програми и други донорски организации.
27. Поддържа регистри за проектите, реализирани от общината /включително и в партньорство/ с финансовата подкрепа на Програмите от Структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми.
28. Установява нови контакти с общини от други страни-членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране.
29. Осъществява контакти с побратимените общини от страната и чужбина и съдейства за създаването на нови контакти с други международни институции.
30. Въвежда, планира, организира, координира и контролира дейностите по поддържане и развиване на Системи за управление на качеството.
31. Методически насочва и координира дейността на дирекциите и отделите в хода на внедряване и своевременно актуализиране на системите по управление.
32. Извършва наблюдение, коригира и актуализира несъответствията на системата, съобразно изискванията на стандартите.
33. Провежда встъпителни обучения на новопостъпили и преназначени служители по документите на системата за качеството.
34. Контролира дейността и резултатите от внедряване на система по качество в дирекциите, отделите и секторите.
35. Планира, организира и ръководи извършването на вътрешни одити по Системата за управление на качеството.
36. Организира прилагането на ефективни мерки при открити несъответствия и контролира сроковете за отстраняването им.
37. Сключва договори за премахване и рециклиране на излезлите от употреба значими аспекти. 

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ