Дирекция "Управление на финансите"

Услуги на отдела

Директор:
Нели Ангелова-Байчаровател.: 0331 / 6-21-40


Основни функции на дирекцията:  
Дирекция „Управление на финансите” е структурирана в три отдела: „Бюджет и човешки ресурси”, „Местни приходи” и „Счетоводно обслужване” и двама финансови контрольори. В дирекцията се осъществяват следните функции:
 
Отдел „Бюджет и човешки ресурси” :
1.Организира съставянето, изпълнението и актуализирането на бюджета на общината.
2.Осъществява цялостната организация за публичното обсъждане на проекто-бюджета  на общината от местната общност.
3.Изготвя бюджетната прогноза за следващи периоди.
4.Организира съставянето, изпълнението и актуализирането на план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове.
5.Оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности.
6.Изготвя становища, информации, докладни записки и други относно изпълнението на бюджета.
7.Изготвя и участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
8.Участва в разработването на структура или промени в структурата на общинска администрация. Оформя документите при сключване и промяна на трудовото и служебно правоотношение в съответствие действащото законодателство. Води личните досиета на служителите от общинската администрация.
9.Организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация. Разработва и съгласува длъжностните и поименните разписания на персонала в общинска администрация и звената към нея преди утвърждаването им от кмета на общината.
10.Организира и методически подпомага оценяване изпълнението на служителите от общинската администрация – разработването на личните планове на служителите и изготвяне на формулярите за оценка на изпълнението, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.
11.Организира дейностите по квалификация и обучение на служителите от общинската администрация и създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им.
12.Организира попълването на личните планове за обучение на служителите, представя ги за съгласуване на директора на дирекцията и изготвя годишния план за обучение.
13.Подготвя и участва в процедурите при провеждане на конкурси за назначаване на служители по трудово и служебно правоотношение.
14.Подготвя и прилага процедурите за осъществяване на конкурентен подбор между служителите съгласно нормативните изисквания.
15.Разработва вътрешни правила за работна заплата, предлага ги за одобрение и контролира правилното им изпълнение.
16.Изготвя докладни записки до Общински съвет при разработване и  актуализиране  на план-сметката по чл.66, ал.1 от ЗМДТ.
17.Участва в:
- Разработване на процедури за идентифицирането на рисковете.
- Въвеждане система за контрол и докладва /вътрешно и външно/ за значими рискове.
18.Анализира разходването на средствата от фонд „Работна заплата” и прави целесъобразни предложения.
19.Изготвя анализи по изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз.
20.Ежедневно отразява промените по бюджета и предоставените субсидии на второстепенните разпоредители с бюджет.
21.Разработва и отчита разчетите за капиталови разходи.
22.Осъществява методическо ръководство и контрол на второстепенните разпоредители с бюджетни средства по прилагането на нормативната база за осъществяване на бюджетния процес.
 
Отдел „Местни приходи”:
1.Извършва дейности, свързани с обслужване на данъкоплатците по Закона за местни данъци такси, приемане и обработка на данъчните декларации по ЗМДТ, проверка на декларираните от данъкоплатците данни, проверка за възстановяването на надвнесените или недължимо внесени суми по ЗМДТ на физически и юридически лица, съгласно утвърдените процедури.
2.Установява административни нарушения, събиране, контрол и ревизии по ЗМДТ.
3.Изготвя удостоверения за данъчна оценка, за платен данък наследство, за платен данък върху МПС, съгласно ЗМДТ.
4.Изготвя становища и отговори на постъпили заявления от физически и юридически лица, организации и други.
5.Изготвя и участва в изготвянето на предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, и други наредби, свързани с дейността на отдела.
6.Приема, съхранява и предава паричните средства от местни данъци и такси в касата на Общината, чрез касиерите.
7.Отговаря за правилното съхранение и ползване на счетоводната информация.
8.Осъществява текущ контрол по събиране на определени видове местни приходи.
9.Изготвя удостоверения за наличие или липса на задължения към Общината.
10.Изготвя становища и отговори на постъпили заявления от физически и юридически лица, организации и други.
11.Изчислява и въвежда необходимата информация за размера на таксата за битови отпадъци на наемателите и ползвателите на общинска собственост.
12.Въвежда необходимата информация относно удържаните суми от ползвателите на леки гаражни клетки и изготвя информация за дължимите и платени такси от издадените разрешения за поставяне на гаражи.
 
Отдел „Счетоводно обслужване”
1.Организира, ръководи, координира и контролира счетоводната дейност на Общината.
2.Контролира правилното оформяне на първичните счетоводни документи и своевременното им отразяване в счетоводните регистри, съгласно действащото законодателство и вътрешните актове.
3.Изготвя сборния годишен финансов отчет и отчетите за касово изпълнение за съответните периоди.
4.Съставя отчетите за целево превежданите средства на общината.
5.Оказва методическо ръководство и помощ на второстепенните разпоредители по прилагане на нормативната уредба и вътрешните актове, касаещи финансово-счетоводната работа.
6.Организира и контролира провеждането на годишните инвентаризации, както и приемане-предаване между материално-отговорните лица.
7.Осигурява съхраняването на счетоводните документи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
8.Организира разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база в областта на счетоводната дейност на Община Асеновград.
9.Осъществява цялостната организация за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и отчета на общински дълг.
10.Подготвя за внасяне информация в Общинския съвет за изпълнението на бюджета и отчета на общинския дълг.
11.Прави предложение по усъвършенстване на счетоводната работа и електронна обработка по програми.
 
Финансови контрольори:
1.Осъществяват  предварителен контрол за законосъобразност преди да се вземе решение или да се извърши действие от ръководството на общината.
2.Осъществяват контрола по т.1 чрез проверки на документи, факти и обстоятелства свързани с предоставяне на увереност за спазване на приложимото законодателство и писмено изразяват мнение относно законосъобразността на:
- решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и средства;
- решенията/действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на общината;
- други решения, от които се пораждат права, респективно задължения за общината и/или нейните служители.
3.Разработват правила, политики, процедури и други относно осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.
4.Наблюдават действието на правилата, политиките, процедурите и други за осъществяване на предварителен контрол и разработват нови такива, с цел подобряване на ефективността им и в съответствие с действащото законодателство, вътрешните актове на общината и други.
5.Дават предложения за актуализиране на системите за финансово управление и контрол в частта им за предварителен контрол за законосъобразност.
6.Дават указания на второстепенните разпоредители с бюджет за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.
7.Отговарят за документирането на проверките, извършени при осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност.
8.Участват в организирането и представянето пред Министър на финансите на информацията за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в община Асеновград, включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, търговските дружества по чл.2, ал.2, т.8 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.
9.Следят за прилагането на системата за двоен подпис при поемане на задължение и или извършване на плащане.
10.Водят регистър на постъпили заявки за поемане на задължения и искания за  извършване на разход и други. 
 
Наредби
 
 
Правилници, вътрешни правила и инструкции
 
Вътрешни правила за бракуване и ликвидиране на негодни основни средства в Община Асеновград.
Инструкция за инвентаризация на активите и пасивите при община Асеновград.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ