Дирекция „Управление на общински активи и транспорт”

Услуги на отдела

Директор:
Ваня Костадинова Костадиновател.: 0331 / 2-50-05


Основни   функции на дирекцията:
 
Дирекция "Управление на общински активи и транспорт”, която чрез двата си отдела - "Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” и „ Организация на движението, транспорт и контрол” осъществява следните функции:
  
Отдел "Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”:
1. Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на общината, в това число и преписки за деактуване на имоти държавна собственост, съставя  актове  за  общинска  собственост  на  недвижими имоти и осъществява действия по отписването им от актовите книги.
2. Поддържа в актуално състояние регистъра на актове за общинска собственост и следи за вписването им в Служба по вписванията. Изпраща препис от акта в 7-дневен срок от вписването му на службата по геодезия, картография, и кадастър, на областния управител и на лицата, на които е предоставен имота.
3. Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки и преписки по актове за непълноти и грешки в кадастралните карти на територията на общината, където Общината е заинтересован собственик.
4.Изготвя, обработва, докладва и придвижва преписки по придобиването, учредяването на права на ползване и на  строеж, права за пристрояване и надстрояване и други ограничени вещни права върху общинските недвижими имоти, както и продажби и замени на общинско имущество.
5. Съгласно ЗОС, ЗУТ, НРПУРОИ и НУРУЖНГНПНПОЖ разработва предложения за разпоредителните сделки и продажбите на общинските жилища.
6. Съгласно ЗОС и НРПУРОИ разработва предложения за управлението на публичната общинска собственост и постъпилите молби от сдружения с нестопанска цел до Кмета за внасяне и разглеждане в Общински съвет и след приемането им изготвя заповедите и договорите, свързани с тях.
7. Организира и контролира управлението на нежилищните имоти-общинска собственост.
8. Подготвя и предлага на кмета на общината предложения по управлението на частната общинска собственост.
9. Подготвя необходимите документи и организира цялостната процедура за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем или при продажби на имоти - общинска собственост, изготвя заповеди и договори свързани с тях.
10. Подготвя допълнителните споразумения към вече сключени договори за наем в съответствие с настъпили промени, както и предизвестия за прекратяването им.
11. Води картотека с досиетата на сключените договори за отдаване под наем на нежилищни имоти - общинска собственост.
12.Отразява сключването на договорите за наем на нежилищни имоти  - общинска  собственост, месечния наем, всички промени по договорите, както и прекратяването им в програмния  продукт контролира редовността на плащанията на наемната цена и подготвя информация до дирекция  Правно нормиране за просрочените плащания от нередовни наематели.
13. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложение за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им.
14. Организира и провежда процедури за учредяване на общински концесии. Извършва след концесионен контрол. Подава информация в националния концесионен регистър.
 
Отдел "Организация на движението, транспорт и контрол”:
1, Участва в разработването на транспортните схеми за общински, между общински и между областни превози с автобусен транспорт.
2, Участва в комисията за разработване и актуализация на транспортните схеми, комисията по Безопасност на движението и комисията за провеждане на процедура за възлагане на превозите.
3, Участва в разработването на програми, становища и други за развитието на транспорта в общината.
4, Организира издаването на разрешения за таксиметров превоз на пътници.
5, Извършва контрол по изпълнението на договорите за извършване на превозите по транспортните схеми.
6, Извършва проверки по постъпили молби, жалби и предложения на граждани свързани с транспорта.
7, Организира и обезпечава транспортното обслужване на общинска администрация и Общински съвет.
8, Отговаря за техническото състояние на служебните автомобили.
9, Разпределя компенсациите за безплатни или по намалени цени пътувания и субсидиите за вътрешноградските и между селищни пътнически превози съобразно законовите изисквания и писмата на Министерство на финансите.
 
Наредби
 
 

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ