Дирекция "Управление на ресурси и бази данни"

Услуги на отдела

Директор:
Елка Иванова Карагьозовател.: 0331 / 6-90-37


Основни функции на дирекцията:
Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", която е структурирана в два отдела „Информационно и материално-техническо обслужване” и „Административно обслужване на населението” осъществява следните функции:
 
Функции, свързани с управленски дейности, управление на човешките ресурси и административно осигуряване дейността на Общинския съвет:
1. Координира работата по изпълнение решенията на Общинския съвет, задачи, които произтичат от актове на Президента, Министерски съвет, оперативки и др., осъществява контрол относно изпълнението на работата в предвидените срокове.
2. Извършва организационно-техническата подготовка при произвеждането на избори и организиране на допитвания до населението.
3. Организира своевременното запознаване на кметовете на
кметства  и кметските наместници с всички разпоредителни актове на Кмета на Общината, задължителни за изпълнение.
4. Ръководи компетентно проучване и разрешаване на молби, жалби, сигнали и предложения от компетенциите на дирекцията и кметствата.
5. Координира работата по организацията на административното обслужване в изпълнение Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване.
6. Сътрудничи при осъществяване контакти с политически партии, организации, съюзи, чуждестранни делегации, побратимени градове и други.
7. Оформя документите при сключване и промяна на трудовото и служебно правоотношение в съответствие действащото законодателство. Води личните досиета на служителите от общинската администрация.
8. Организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация.
9. Организира и методически подпомага атестирането на служителите от общинската администрация–разработването на личните планове на служителите и изготвяне на атестационните формуляри.
10. Организира дейностите по квалификация и обучение на служителите от общинската администрация и създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им.
11. Организира попълването на личните планове за обучение на служителите, като ги съгласува и изготвя годишния план за обучение.
12. Подготвя и участва в процедурите при провеждане на конкурси за назначаване на служители по трудово и служебно правоотношение.
13. Подготвя и прилага процедурите за осъществяване на конкурентен подбор между служителите съгласно нормативните изисквания.
14. Осъществява връзка с Дирекция ”Бюро по труда”, Национална агенция по приходите и други институции.
15. Осъществява  организационното и техническо  обслужване  на  Общинския  съвет.
16. Осигурява деловодното обслужване на Общинския съвет и на неговите постоянни комисии.
17. Осигурява техническата подготовка и изпраща материалите и поканите за заседания на Общинския съвет и неговите комисии.
18. Осигурява воденето на протоколите и присъствието на заседанията на съвета и комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет в 7-дневен срок от приемането им.
19. Поддържа и актуализира картотеката на общинските съветници и съхранява документацията, свързана с дейността на Общинския съвет и отделните комисии.
20. Поддържа в актуално състояние база данни с всички приети актове на Общинския съвет.
21. Отговаря за публикуването на актовете на Общинския съвет.
22. Осъществява връзка с всички структурни звена в общинската администрация по отношение подготовка, получаване на материали, решения и справки.
 
Отдел "Информационно и материално-техническо обслужване"
1. Изгражда, разширява, поддържа наличната компютърна и офис техника, мрежовите операционни системи, сървърите, локалната мрежа и телефонната мрежа в Общината.
2. Организира, координира и контролира внедряването, развитието и обслужването на информационните системи и оказва квалифицирана помощ при работа с програмните продукти и компютърната техника.
3. Подготвя технически задания за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника, организира закупуването на хардуер, хардуерни компоненти и софтуер и офис техника.
4. Осигурява и поддържа актуални архиви на базите данни.
5. Осигурява и следи за надеждна антивирусна защита на сървърите и работните станции в сградата на общината и кметствата.
6. Осъществява политика по информационна сигурност на Общината, съгласно изискванията на ISO27001-2013.
7. Организира предоставяне и разширяване на електронни услуги за гражданите и бизнеса.
8. Поддържа, актуализира и развива Интернет страницата на общината и чрез нея дава публичност на решенията на общинския съвет и нормативните документи, приети от него.
9. Осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината.
10. Организира комуникационна връзка с кметствата и кметските наместници за предоставяне на административни услуги на населението.
11. Организира и осъществява деловодната дейност и документооборота в Общината, издаването на финансови документи за извършени плащания по Тарифата за таксите и услугите -  наемна дейност, концесии, наказателни постановления и фишове, режийни и други плащания по договори. Ръководи работата на Център за информация и услуги в общината.
12. Координира, контролира и обезпечава материалното и техническо обслужване на общинската администрация.
13. Осигурява поддръжката и стопанисването на административната сграда на общината.
 
Отдел "Административно обслужване на населението"
1. Създава и поддържа регистъра на населението в актуален вид.
2.Съхранява документи и картотечен регистри на хартиен носител и в автоматичен информационен фонд.
3. Създава и поддържа регистри на актове за гражданско състояние в предвидените от Закона за гражданската регистрация срокове.
4. Създава и поддържа Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние.
5. Създава и поддържа националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България.
6. Създава и поддържа регистъра на единните граждански номера.
7. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи гражданското състояние и гражданската регистрация на населението.
8.Осигурява информационно и административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
9. Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства, кметски наместници и специалисти.
10. Контролира работата на кметовете на кметства, кметските наместници по гражданската регистрация и гражданско състояние на лицата, правилното водене и съхранение на регистрите за население, на съответни документи.
11. Актуализира и подготвя избирателни списъци за избори.
12. Координира работата по организацията на административното обслужване в изпълнение Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване.
13. Извършва и други дейности, вменени със закон или подзаконов нормативен акт като компетенции на ГРАО.
 
Правилници, правила, инструкции и други
- Регистри – по гражданско състояние и регистри на населението.

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ