Списък по чл. 15/1/ от ЗДОИ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АСЕНОВГРАД

                                     Видове информация
Секция в сайта на община Асеновград, където се публикува 
1. Правомощия, организация, функции и отговорности на кмета на Община Асеновград.
Администрация- Устройствен правилник
2. Издадени нормативни и общи административни актове.
Общински съвет-Решения- Наредби- Правилници
3. Информационни масиви и ресурси в Община Асеновград.
Общински съвет; Административни услуги; Публични регистри; Обявления; Общински дейности; Бюджет; Капиталови разходи; Общинска собственост; Проекти; Електронни услуги; Обяви, търгове, конкурси;
4. Наименование, адреса, адреса на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация- Асеновград, която отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.
Администрация- Достъп до обществена информация- Инструкция;
5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите.
Администрация - Вътрешни правила, Устройствен правилник
6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.
Администрация - Стратегии за развитие- Планове за развитие
7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
Бюджет
8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача
съгласно Закона за обществените поръчки;
Профил на купувача
9. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите,
съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;
Общински съвет- Нормативни актове за обсъждане
10. Уведомления по чл. 66 от АПК;
Администрация;
11. Информация за упражняването на правото на
достъп до обществена информация,реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и  форматите, в които се поддържа информацията;
Администрация- Достъп до обществена информация- Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация в община Асеновград;
12. Обявления за конкурси за държавни служители;
Обяви, търгове, конкурси
13. Подлежаща на публикуване информация по
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;
Общински съвет- Декларации;
14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
Администрация;
 
 
15. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ;
Администрация- Достъп до обществена информация;
16. Информацията, предоставена повече от три пъти;
 
Администрация- Достъп до обществена информация;

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ