ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ за произвеждане на Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители за Народно събрание на 09 юни 2024 г.

На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 услуги свързани с произвеждане на Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за Народни представители за Народно събрание на 09 юни 2024 г. За да ги заявите електронно, е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис /КЕП/ и профил в системата "Електронно връчване":

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3304

3305 Вписване в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306

3307 Изключване от Списъка на заличените лица
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3308

 


 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес: https://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът:

https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ