Формули за разпределение на средствата

З А П О В Е Д 

№  А – 358

Асеновград, 25.02.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 282, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

1. Формулите за разпределение средствата по единни разходни стандарти между училищата и детските градини на територията на Община Асеновград съгласно Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5 и Приложение 6.

2. Условията и реда за разпределение на средствата по допълнителните компоненти, включени във формулите съгласно т. 1 от настоящата заповед, съгласно Приложение 7.

3. Правила за промени в разпределението на средствата между училища и детски градини на територията на Община Асеновград при промяна на броя на децата и учениците и стойностите по други показатели, въз основа на които се разпределят средствата по формула, съгласно Приложение 8.

Настоящата заповед да се сведе до знанието и изпълнението на Директор Дирекция “Хуманитарни дейности”, както и на Директорите на общински училища и детски градини.

Неразделна част от настоящата заповед са Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7 и Приложение 8.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Мария Вълканова – Зам.-кмет на Община Асеновград.

 

Д-р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/
Кмет на Община Асеновград
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ