Формули за разпределение на средствата

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д 
№  А – 405
Асеновград, 28.02.2024 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 282, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
1. Формулите за разпределение средствата по единни разходни стандарти между училищата и детските градини на територията на Община Асеновград съгласно Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5.
2. Условията и реда за разпределение на средствата по допълнителните компоненти, включени във формулите съгласно т. 1 от настоящата заповед, съгласно Приложение 6.
3. Правила за промени в разпределението на средствата между училища и детски градини на територията на Община Асеновград при промяна на броя на децата и учениците и стойностите по други показатели, въз основа на които се разпределят средствата по формула, съгласно Приложение 7.
Настоящата заповед да се сведе до знанието и изпълнението на Директор Дирекция “Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”, както и на директорите на общински училища и детски градини.
Неразделна част от настоящата заповед са Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6 и Приложение 7.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Петър Петров – Зам.-кмет на Община Асеновград.
 
Д-р Христо Грудев /п/
Кмет на Община Асеновград
 
 
 
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ