Главен архитект на община Асеновград

 

Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 409
тел.: (0331) 20-295

гл. архитект
Роден на

1. Упражнява ръководство и контрол на дейността, във връзка с устройство на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството, в съответствие с действащите нормативни актове.
2. Организира и ръководи работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията ( ОЕСУТ ).
3. Подготвя предложения по ЗУТ за приемане от Общински съвет.
4. Съгласува предписания за изработване на ПУП и ПРЗ.


ОБРАЗОВАНИЕ
 
Висше образование
 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
 
Главен архитект
 
ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЯ
 
Община
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ