Градска библиотека “Паисий Хилендарски”

Градска библиотека “Паисий Хилендарски”
ЗА КОНТАКТИ

Адрес:
Градска  библиотека "Паисий Хилендарски"
4230 Асеновград, ул. “Цар Иван Асен II“ № 24
Директор: Милена Марковска

Работно време:
понеделник - петък:  8:00 - 18:00 ч.
събота: 9:00 - 13:00 ч.
неделя: почивен ден

Телефони:
0331 / 6 81-65
Факс: 0331 / 6 81-65
сайт: https://libasenovgrad.com/  
е-mail: gbph.asenovgrad@gmail.com 

Skype: asenovobr

 

ИСТОРИЯ

Градска библиотека “Паисий Хилендарски” – гр. Асеновград е създадена през 1895 г. към читалище “Родолюбие”, а от 1981 г., с построяването на нова сграда, функционира като самостоятелна културна институция.
Идейният проект за строежа на сградата е изготвен от бившия “Главпроект”-София от арх. Рачо Стоянов. Вътрешният облик е дело на арх. Браникова от гр.София. Имотът е застроен парцел, целият от 2020 кв.м. с местонахождение- гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 24, където е и седалището на управление.
Библиотечните колекции включват книги на български и чужди езици, периодични издания, ноти, албуми, аудио- и видеокасети, CD и други нетрадиционни носители на информация. Екипът се радва и на дарения както от отделни граждани, така и от фондации, национални и международни институции.
Библиотеката осигурява свободен достъп до Internet. По този начин се осъществява междубиблиотечен обмен на информация, достъп до сводни каталози на други библиотеки, Web-страници на органи и институции, тематични портали и т.н. Посетителите също имат възможност да търсят информация в световната информационна мрежа. Библиотеката разполага с електронен адрес за улеснение на своите читатели: E-mail: gbph@mail.bg

В края на 2003 год. библиотеката закупи библиотечен софтуер “Електронен каталог книги” от фирма “СофтЛиб”. Изгради се компютърна мрежа по отдели: Отдел “Обработка”, Отдел “Възрастни” и “Читалня”, Отдел “Изкуство” и Детски отдел. Internet–услугите “запълват празните ниши” в справочно-библиографския апарат и гарантират достъп до културното богатство на целия свят.
ГБ “Паисий Хилендарски” е най-голямата публична библиотека на територията на община Асеновград и като такава осигурява свободен и неограничен достъп до информация и съхраняване на нейните източници. Услугите й се предлагат на основата на равен достъп за всички, без оглед на възраст, раса, пол, националност, език или социално положение.      
Всички възрастови групи могат да намират материалите, които отговарят на нуждите им.

 

ОТДЕЛИ

Детски отдел
Притежава богат фонд от художествена литература, учебници, учебни помагала, справочни издания и периодика на български и чужди езици, задоволяващи информационните потребности на децата и юношите до 14 години.
Осъществява ръководството на четенето на своите потребители, съобразено с възрастовите им и индивидуални особености и направлява техните читателски търсения и интереси.
Провежда интересни срещи с автори, представления, литературни вечери, викторини, изложби, конкурси и други.
Поддържа  система от каталози и картотеки, разкриващи в пълнота фонда на отдела и улесняващи достъпа до него.
За улеснение на читателите в отдела се извършват и копирни услуги.
Работно време за читатели: от понеделник до петък: 8:30 - 17:00 ч.
 
 
Отдел "Изкуство"
Отдел „Изкуство” и обособената към него читалня разполага с богат фонд от книги, периодични издания, графични и нотни издания, репродукции, плочи, касети, компактдискове, CD - ROM и DVD, из областите градоустройство, архитектура, изобразително изкуство и художествени занаяти, пластични изкуства, фотография, музика, масови развлечения и зрелищни изкуства.
Обслужва читатели от всички възрастови групи, както чрез заемане на материали за дома, така и в читалня.
Системата от каталози и картотеки улеснява достъпа до богатството от фондове. Извършват се справки  и от електронния каталог и другите електронни бази данни на библиотеката.
За улеснение на читателите в отдела се извършват копирни услуги.
Работно време за читатели: от понеделник до петък:  9:00 - 17:00 ч.
 
 
Отдел "Възрастни"    
Обслужва читатели над 14 години. Предоставя за заемане за дома богат книжен фонд на български и чужди езици наброяващ над 115 000 т. от областите: философия, етика, естетика, религия, политика, икономически науки, право, педагогика, фолклор, математика, физика, химия, биология, медицина, техника, селскостопанска литература, география, история и богата сбирка от художествена литература.
Поддържа се система от каталози, отразяващи в пълнота богатите фондове на библиотеката и улесняващи достъпа до тях.
Извършват се и справки  в електронния каталог и другите електронни бази  данни на библиотеката, което значително скъсява времето за обслужване на читателите и подобрява качеството му.
Осигурен е и достъп за читатели до електронния каталог на библиотеката.
За улеснение на читателите в отдела се извършват копирни услуги.
Работно време за читатели: от понеделник до петък: 8:30 – 18:00 ч.,събота: 9:00 – 13:00 ч.

 
Обща и специализирана читалня
Предоставят за ползване библиотечни материали от всички областти на знанието. Притежават богата колекция от енциклопедии, справочници, речници на български и чужди езици, библиографски указатели, които подпомагат обслужването на читателите.
В Читалните се предоставят за ползване и голям брой периодични издания, както и текущата преса.
За удобство на читателите нормативните документи могат да се копират на място.
Поддържа се система от традиционни каталози и картотеки. Осигурен е достъп до електронния каталог на книгите и другите електронни бази данни на библиотеката.
Читалнята разполага с 40 читателски места. Със създадените редица удобства за читателите, квалифицираната консултантска помощ и бързината и качеството на обслужване читалните отдавна са се превърнали в едно от най-посещаваните звена в библиотеката.
Работно време за читатели: от понеделник до петък: 8:30 – 18:00 ч.,събота: 9:00 – 13:00 ч.
 
 
Отдел "Комплектоване и обработка"
Комплексен отдел, в който се организира комплектуването и регистрацията на библиотечния фонд, неговата библиотечна и автоматизирана обработка, поддържането на системата от каталози.
От 2003 година в отдела започва поддържането и на електронен каталог. Във всички зали и читални се поддържат азбучни и систематични каталози и картотеки, разкриващи фондовете на библиотеката от различен аспект.                          
Работно време: от понеделник до петък: 8:00 – 16:30ч.  

 

КАТАЛОЗИ

Библиотека "Паисий Хилендарски" поддържа система от каталози, обособени на базата на формираните библиотечни фондове и тяхното местонахождение. Библиотечните каталози отразяват цялостно фонда на библиотеката и разкриват в различни аспекти съдържанието му, с цел по-пълноценното използване. Като информационно-търсещи системи каталозите подпомагат читателите за по-бърза ориентация (при намирането на необходимите документи). Традиционните каталози включват всички постъпили библиотечни документи.
 
 
Азбучен каталог
Oтразява фонда на библиотеката, като библиотечните документи са подредени в азбучен ред по заглавната редна дума (автор и заглавие). Каталогът е подреден в две поредици - на кирилица и латиница. Библиотеката поддържа азбучни каталози на: книгите, нотните и графични издания, грамофонни плочи, аудио и видео касети, компактдискове. Във всеки отдел се поддържа азбучен каталог. Включени са всички постъпили библиотечни документи .
 
 
Систематичен каталог
Представя фонда на библиотеката според приетата класификационната схема, а именно "Универсалната десетична класификация". Библиотечните документи са групирани по отрасли на знанието представени както следва: 0- Общ отдел; 1 - Философия; 2 - Религия и теология; 3 - Обществени науки; 5 - Математика и Естествени науки; 6 - Приложни науки, Медицина. Техника, Селско стопанство; 7 - Изкуство, Художествени занаяти, Фотография, Развлечения, Спорт; 8 - Езикознание, Филология, Художествена литература и Литературазнание; 9 - География, Биографии, История Чрез систематичния каталог, читателят има възможност да търси литература по дадена тема или отрасъл на знанието. Поддържат се систематични каталози на: книгите, нотите, графичните издания. Във всеки отдел се поддържа систематичен каталог на съответния фонд. Включени са всички постъпили библиотечни документи .
 
 
Електронен каталог
Kаталогът включва всички библиотечни материали постъпили след 2003 г. Търсенето може да става по автор, заглавие, предметна рубрика и др.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ