Харта на клиента

Утвърдил:
КМЕТ НА ОБЩИНАТА: /п/ 
/Д-р Емил Караиванов/
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Настоящата Харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Желанието на Общинска администрация гр.Асеновград е тази харта да се превърне в действащ документ, който периодично ще се преразглежда и актуализира, съобразно настъпилите промени в дейността ни и в отговор на Вашите изисквания.
 
I. ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.
Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредба за административното обслужване, както и при гарантиране на:
- Равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване;
- Любезно и отзивчиво отношение;
- Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
- Надеждна обратна връзка;
- Качество на предоставяните услуги.
 
II. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
В процеса на административното обслужване, служителите в общинската администрация се ангажират да спазват следните общи стандарти:
1. Отношение към клиентите:
Предоставяне на еднакъв достъп до услуги и равно поставено отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения. Спазване на конфеденциалност относно запитвания и жалби на всеки един клиент.
 
2. Информация за клиента.
Предоставяне на ясна и лесно разбираема, пълна и точна информация на клиентите по начин удовлетворяващ техните потребности и чрез различни канали за достъп:
- информационни табла;
- диплянки;
- интернет-страница;
- пътеводител на услуги за гражданите.
 
3. Комуникация с клиента.
Предоставяне на ясни, лесноразбираеми, пълни и точни обяснения, консултации, писмени отговори на клиентите.
 
4. Канали за достъп до информация и услуги и механизъм за обратна връзка.
В Центъра за информация и услуги /ЦИУ/ се намират информационни табла, съдържащи информация за вида, таксата и срока за предоставените услуги на общината, както и  кутия за сигнали, предложения, анкети и коментари за обратна връзка с гражданите.
Подробна информация за административното обслужване и дейността на администрацията може да бъде получена на интернет адреса – www.asenovgrad.bg и на телефони – 0331/20215,20214,20297,20336 20275.
Работното време на Центъра за информация и услуги е  от 8.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване.
Писмени молби, сигнали и запитвания се подават на място в Центъра за информация и услуги на гражданите на адрес: гр.Асеновград, пл. „Акад. Н.Хайтов” 9, на електронната поща на Общината - [email protected] и на официалния сайт на Община Асеновград  - www.asenovgrad.bg.
 
Приемните дни са както следва:
- на кмета на Общината - четвъртък - два пъти в месеца - от 14.00 ч до 17.00 ч.
- на заместник-кметовете на Общината - всеки четвъртък в месеца от 14.00 ч. до 17.00 ч.
- на Секретаря на Общината – всеки четвъртък в месеца от 8.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.
- на останалите служители от общинска администрация – всеки четвъртък в месеца от 8.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.
 
5. Спазване на сроковете.
- Сроковете на предоставяните от нас административните услуги са описани в списъците за административните услуги, които всеки един от Вас може да намери в Центъра за информация и услуги на гражданите и на официалния сайт на Общината.
- Административна услуга, за която няма предвиден срок за извършване се извършва при възможност веднага, но не по-късно от 5 работни дни;
- до 7 дни -  за отговор на запитвания постъпили по пощата и по електронната поща. 
- до 14 дни – в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган. 
- до 1 месец - когато извършването на административната услуга налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания.
- специфични срокове - посочени изрично в специален закон.
Непроизнасянето в срок по искане за издаване на административен акт или за извършване на административна услуга се смята за мълчалив отказ същите да бъдат извършени.
 
 6. Отговорност и отчетност.
- Поемане на отговорност за работа на администрацията според приетите стандарти на обслужване.
- Ангажираност на ръководството за подобряване на административното обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване;
- Измерване и публикуване на оценката за удовлетвореността на клиентите в период от 6 месеца.
  
ІII. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване в Центъра за информация и услуги на гражданите при община Асеновград и се вписват в специален регистър. Заявлението се разглежда от нашата администрация в 14-дневен срок.
 
IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОХВАЛИ.
Потребителите на административни услуги, предоставяни от Общинска администрация - гр.Асеновград имат възможност да подават жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали относно качеството на административното обслужване или конкретен служител по следните начини:
  
1. В Центъра за информация и услуги на гражданите на Общината на адрес: 4230 град Асеновград, площад „Академик Николай Хайтов” № 9   или по пощата на същия адрес;
2. На нашия E-mail - [email protected]
3. На официалният сайт на Община Асеновград - www.asenovgrad.bg
По всички подадени жалби, оплаквания и сигнали нашата администрация сe произнася в законово регламентираните срокове.
При оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнение за корупции действия и бездействия на служители, моля да ни информирате, чрез писмо до Кмета на община Асеновград, чрез интернет-страницата или чрез нашата кутия за сигнали, предложения, жалби, анкети и коментари, специално поставена в Информационния център в сградата на Общината. След извършване на необходимата проверка ще Ви уведомим възможно най-бързо на оставения от Вас адрес ителефон.
 
За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на административното обслужване. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.
 
V. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АСЕНОВГРАД:
- Конституция на Република България;
- Административно-процесуален кодекс;
- Закон за достъп до обществената информация;
- Закон за достъп до класифицираната информация;
- Закон за защита на личните данни;
- Закон за защита от дискриминацията;
- Закон за гражданската регистрация;
- Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- Закон за местните данъци и такси;
- Наредба за административното обслужване;
- Други нормативни актове, регламентиращи дейността на Общинска администрация - гр.Асеновград
  
VI. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ.
От потребителите на услуги се очаква:
- Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;
- Да предоставят пълна и точна информация, необходима за извършване на услугата;
- Да се отнасят позитивно и с доверие към възможностите, които ви дават предоставяните услуги и информация;
-Да предоставят предложения за подобряване на административното обслужване чрез използвани на предоставяните комуникационни канали.
 
VII. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ЗНАЕ:
- Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;
- Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на жалби и оплаквания, съдържащи нецензурни изрази, неморални изказвания, уронващи престижа на институцията;
- Общинската администрация няма право на отговор на въпроси, свързани с лични данни и класифицирана информация.
 
Хартата е утвърдена от Кмета на Община Асеновград със заповед № А-380/20.02.2013 г. и е публикувана в интернет на адрес: www.asenovgrad.bg.
 
Същата можете да намерите и на хартиен носител в Центъра за услуги и информация на гражданите към Общината.
Настоящата харта влиза в сила от датата на утвърждаването й.
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ