Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЮНИ, 2020 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 2 286 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 350 души, броят им се е увеличил с 40.9%.
Равнището на безработица е 8.14% и е с 3.33 пункт по-високо в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 4.81%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 277 души и е с 23.5% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 212 души.
Изходящият поток през месеца е 489 души и е с 44.4% по-голям от този през същия месец на миналата година - 272  души. Постъпилите на работа са 298 души – 60.9% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 0.57.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
По продължителност на безработицата
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 5% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 7.9%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 6.83 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 153 работни места, като 139 са на първичния трудов пазар, 9 по програми и 10 места са заявени по мерки. По специалности местата се разпределят както следва:
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
66
43.1
24
15.7
63
41.2
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени139 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 127 са от частния сектор, а 9 са за хора с висше образование.
От общо 298 души, постъпили на работа, 156 са с посредничеството на ДБТ – 52.3%. От тях 143 започнаха работа на първичния пазар, като всички в община Асеновград -140 и 3 лица в община Лъки.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
По мерки 5 лица започнали работа в община Асеновград. По програми за обучение и заетост са започнали 8 лица в община Асеновград.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца 4 лица са започнали обучение и 2 лица са завършили обучение.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 8.14%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /8.31%/ е 1.8 пъти по-високо от това в община Лъки /4.61%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 62.2%
  • Лицата без квалификация съставляват 50.9% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 6.83 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е както следва: 6.84 месеца в Асеновград и 6.33 месеца в Лъки
  • 43.1% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ