Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОКТОМВРИ,  2022 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 

Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 436 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 460 души, броят им  е намалял с 1.6%.

Равнището на безработица е 5.12% и е с 0.08 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 5.20%.

 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 377 души и е с 6% по-малко в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 401 души.
Изходящият поток през месеца е 296 души и е 8.1% по-малко от този през същия месец на миналата година - 322 души. Постъпилите на работа са 131 души – 44.3% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.3.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 5.4% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 7.9%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 6.67 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА

През месеца работодателите са заявили 124 работни места, като 123 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва

 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
98
79
8
6.5
18
14.5

ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 123 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 111 са от частния сектор и 8 за хора с висше образование.
От общо 131 души, постъпили на работа, 64 са с посредничеството на ДБТ – 48.8%. От тях 25 започнаха работа на първичния пазар – като всички лица са в община Асеновград.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

През месеца по програми за заетост са започнали работа 9 лица, като само едно лице е в община Лъки и по мерки 20 лица са започнали работа, всички в община Асеновград.

ОБУЧЕНИЕ

През месеца няма лица започнали обучение и няма лица завършили обучение.

 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 5.12%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /5.28%/ е 3 пъти по-високо от равнището в община Лъки /1.72%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 62.9%
  • Лицата без квалификация съставляват 54.5% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 6.67 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е: 6.68 месеца в Асеновград  и 6.00 месеца в Лъки
  • 79% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ