Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
МАЙ,  2024 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 564 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 371 души, броят им се е увеличил с 12.3%.
Равнището на безработица е 6.33% и е с 0.78 пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 5.55%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 210 души и е с 2.7% по-малко в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 216 души.
Изходящият поток през месеца е 385 души и е с 39.7% по-висок от този през същия месец на миналата година - 232 души. Постъпилите на работа са 287 души – 74.5% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 0.5.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 11.9% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 8.2%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 8.27 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 341 работни места, от които 339 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва:
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
55
16.1
10
3
276
80.9
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 339 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 324 са от частния сектор, 10 са за хора с висше образование.
 
От общо 287 души, постъпили на работа, 193 са с посредничеството на ДБТ – 67.2%. От тях 23 започнаха работа на първичния пазар, всички в община Асеновград.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 170 лица, а по мерки няма лица започнали работа.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месецаняма лица са започнали и завършили обучение по програми и мерки за заетост.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 6.33%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /6.38%/ е малко по-високо от това в община Лъки /4.86%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 58.6%
  • Лицата без квалификация съставляват 55.5% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 8.27 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е: 8.29 месеца в Асеновград и 7.06 месеца в Лъки
  • 80.9% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ