Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
АВГУСТ,  2023 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 539 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 407 души, броят им се е увеличил с 8.6%.
Равнището на безработица е 6.23% и е с 1.22 пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 5.01%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 247 души и е с 6.4% по-малко  в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 264 души.
Изходящият поток през месеца е 200 души и е с 10.7% по-малко от този през същия месец на миналата година - 224 души. Постъпилите на работа са 93 души – 46.5% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.2.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8.3% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 7.5%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 7.44 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 99 работни места, като 94 са заявените на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
47
47.5
35
35.4
17
17.1
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 94 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 35 са от частния сектор и 34 са за хора с висше образование.
От общо 93 души, постъпили на работа, 40 са с посредничеството на ДБТ – 43%. От тях 34 са започнали работа на първичния пазар, като в община Асеновград са 32 и 2 в община Лъки.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 4 лица - всички в община Асеновград. По мерки 2 лица са започнали работа.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица са започнали и завършили обучение.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 6.23%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /6.30%/ е 1.4 пъти по-високо от това в община Лъки /1.95%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 60.2%
  • Лицата без квалификация съставляват 59.3% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 7.44 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е: 7.45 месеца в Асеновград и 7.24 месеца в Лъки
  • 47.5% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници
 

Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2021 г.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ