Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
МАРТ,  2024 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1559 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1367 души, броят им се е увеличил с 12.3%.
Равнището на безработица е 6.31% и е с 1.44 пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 4.87%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 234 души и е 18.4% по-голям в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 191  души.
Изходящият поток през месеца е 201 души и е 18.6% по-малък от този през същия месец на миналата година – 247 души. Постъпилите на работа са 119 души – 59.2% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.2.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 11.6% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 7.9%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 8 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 57 работни места, от които 55 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
40
70.2
10
17.5
7
12.3
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 55 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 21 са от частния сектор и 10 са за хора с висше образование.
От общо 119 души, постъпили на работа, 50 са с посредничеството на ДБТ – 42%. От тях 34 започнаха работа на първичния пазар, като 32-ма са в община Асеновград.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 16 лица, като всички са започнали работа в община Асеновград. По мерки  няма лица започнали работа.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица започнали обучение за професионална квалификация, но 16 лица са завършили обучение.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 6.31%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /56.39%/ е по-високо от равнището в община Лъки /4.15%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 60.4%
  • Лицата без квалификация съставляват 55.1% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 8.11 месеца
  • Наблюдава се разликата в продължителността на безработица в двете общини: 8.10 месеца в Асеновград и 8.36 месеца в Лъки
  • 70.2% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници
 

Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2021 г.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ