Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ФЕВРУАРИ, 2021 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 2 110 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 625 души, броят им  се е увеличил с 23%.
Равнището на безработица е 7.52% и е с 1.73 пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 5.79%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 376 души и е с 34.8% повече  в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 245 души.
Изходящият поток през месеца е 258 души и е 16.5% по-малко от този през същия месец на миналата година - 309 души. Постъпилите на работа са 156 души – 60.5% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.5.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА

По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 5.8% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 8.8%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 7.22 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 229 работни места, като 167 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
151
65.9
15
6.6
63
27.5
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 167 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 157 са от частния сектор и 9 са за хора с висше образование.
От общо 156 души, постъпили на работа, 119 са с посредничеството на ДБТ – 76.3%. От тях 53 започнаха работа на първичния пазар, като 52 са започнали работа в община Асеновград, а 1 човек е започнал в община Лъки.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 64 лица в община Асеновград, а по мерки 1 лице е започнало работа.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма започнало и завършило обучение лице.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 7.52%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /7.62%/ и 1.4 пъти по-високо от равнището в община Лъки /5.32%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 62.8%
  • Лицата без квалификация съставляват 53.3% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 7.22 месеца
  • Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 8.01 месеца в Асеновград и 6.49 месеца в Лъки
  • 65.9% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ