Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЯНУАРИ, 2020 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 689 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 998 души, броят им  е намалял с 15.5%.
Равнището на безработица е 6.02% и е с 1.1 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 7.12%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 239 души и е с 22.4% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 308 души.
Изходящият поток през месеца е 225 души и е 6.25% по-малък от този през същия месец на миналата година - 240 души. Постъпилите на работа са 133 души – 59.1% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.06.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА

По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 6.8% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 9.95 %.
Средният престой на 1 лице на борсата е 7.24 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 102 работни места, като 93 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
44
43.1
19
18.6
39
38.3
 
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 93 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 59 са от частния сектор и 19 са за хора с висше образование.
От общо 133 души, постъпили на работа, 106 са с посредничеството на ДБТ – 79.7%. От тях 97 започнаха работа на първичния пазар. Повечето са постъпили на работа на първичния трудов пазар в община Асеновград, едно лице е постъпило на работа в община Лъки.
 
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програмиса започнали работа общи 9 лица, като 1 лице в община Лъки и 8 лица в община Асеновград. По мерки за заетост и обучение няма започнали работа лица.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица започнали и завършили обучение за професионална квалификация.
 
АКЦЕНТИ
 
- Равнището на безработица в края на месеца е 6.02%
- Равнището на безработица в община Асеновград /6.13%/ и 2.5 пъти по-високо от равнището в община Лъки /3.60%/
- Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 65.7%
- Лицата без квалификация съставляват 54.1% от регистрираните
- Средният престой на 1 лице на борсата е 7.24 месеца
- Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 7.32 месеца в Асеновград, и 4.63 месеца в Лъки
- 43.1% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници
 
Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ