Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЮНИ, 2019 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 

Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 350 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 503 души, броят им е намалял с 10.2%.

Равнището на безработица е 4.81% и е с 0.54 пункт по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 5.35%.

 

ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА

Входящият поток през месеца е 212 души и е с 14.9% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 249 души.

Изходящият поток през месеца е 272 души и е с 7.7% по-голям от този през същия месец на миналата година - 251  души. Постъпилите на работа са 137 души – 50.4% от изходящия поток.

Съотношението входящ / изходящ поток е 0.8.

 

 

СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА

 

По продължителност на безработицата

Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 9.7% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 17.4%.

Средният престой на 1 лице на борсата е 10.23 месеца.

 

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА

През месеца работодателите са заявили 170 работни места, като 145 са на първичния трудов пазар, 24 по програми и 1 място е заявено по мерки. По специалности местата се разпределят както следва:

Заявени места

За работници

Специалисти

За неквалиф. работници

брой

%

брой

%

брой

%

93

54.7

7

4.1

70

41.2

 

ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени145 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 133 са от частния сектор, 1 е сезонно, 4 за трудоустроени, а 7 са за хора с висше образование.

От общо 137 души, постъпили на работа, 122 са с посредничеството на ДБТ – 89.1%. От тях 106 започнаха работа на първичния пазар, като всички са в община Асеновград.

 

ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

По мерки няма лица започнали работа. По програми за обучение и заетост са започнали 16 лица общо, в община Асеновград – 14лица и в община Лъки 2 лица.

 

ОБУЧЕНИЕ

През месеца 18 лица са започнали обучение и 37 лица са завършили обучение.

 

АКЦЕНТИ

  • Равнището на безработица в края на месеца е 4.81%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /4.92%/ е 1.8 пъти по-високо от това в община Лъки /2.42%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 65.3%
  • Лицата без квалификация съставляват 57.4% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 10.23 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е както следва: 10.23 месеца в Асеновград и 9.06 месеца в Лъки
  • 54.7% от заявените свободни работни места са за квалифицирани работници

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ