Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЯНУАРИ, 2021 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 992 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 689 души, броят им  се е увеличил с 15.%.
Равнището на безработица е 7.10% и е с 1.08 пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 6.02%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 478 души и е с 50% по-голям в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 239 души.
Изходящият поток през месеца е 217 души и е 3.6% по-малък от този през същия месец на миналата година - 225 души. Постъпилите на работа са 112 души – 51.6% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 2.2.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 15.6% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 9.5 %.
Средният престой на 1 лице на борсата е 7.40 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 157 работни места, като 40 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
42
26.8
7
1.9
112
71.3
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 40 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 30 са от частния сектор и 5 са за хора с висше образование.
От общо 112 души, постъпили на работа, 77 са с посредничеството на ДБТ – 68.75%. От тях 52 започнаха работа на първичния пазар. Всички постъпили на работа на първичния трудов пазар са в община Асеновград.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми са започнали работа общи 25 лица в община Асеновград. По мерки за заетост и обучение няма започнали работа лица.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица започнали и завършили обучение за професионална квалификация.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 7.10%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /7.19%/ и 1.3 пъти по-високо от равнището в община Лъки /5.16%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 63%
  • Лицата без квалификация съставляват 51.7% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 7.40 месеца
  • Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 7.42 месеца в Асеновград, и 6.61 месеца в Лъки
  • 71.3% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ