Информационен бюлетин

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
МАЙ, 2022 година
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 376 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 684 души, броят им е намалял с 18.29%.
Равнището на безработица е 4.90% и е с 1.10 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 6.00%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 318 души и е с 30.2% повече в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 222 души.
Изходящият поток през месеца е 230 души и е с 33.1% по-нисък от този през същия месец на миналата година - 344 души. Постъпилите на работа са 139 души – 60.4% от изходящия поток.
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.4.
 
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 5.8% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 9.7%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 7.30 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 100 работни места, от които 42 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва:
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф. работници
брой
%
брой
%
брой
%
15
15
5
5
80
80
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 42 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 39 са от частния сектор, 3 са за хора с висше образование.
 
От общо 139 души, постъпили на работа, 74 са с посредничеството на ДБТ – 53.2%. От тях 27 започнаха работа на първичния пазар, 26 лица в община Асеновград и 1 лице в община Лъки.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 47 лица, а по мерки няма лица започнали работа.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месецаняма лица са започнали и завършили обучение по програми и мерки за заетост.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 4.90%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /5.01%/ е 1.9 пъти по-високо от това в община Лъки /2.58%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 59.7%
  • Лицата без квалификация съставляват 55.7% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 7.30 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е: 7.30 месеца в Асеновград и 7.60 месеца в Лъки
  • 80% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ