Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС за полугодието на 2017 г.

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средствата  от европейския съюз за полугодието на 2017 г.
 
Рамката на първоначалния бюджет на Община Асеновград за 2017 г. е 39 217 944 лв. Въз основа на писма от Министерство на финансите и получени трансфери са извършени съответните актуализации на бюджета, които се изразяват в следното:
 
1. Приходите за делегирани от държавата дейности се увеличиха общо със 1 424 544 лв., в т.ч.:
- за ликвидиране на последици от бедствия и аварии – 824 066 лв.
- за превоз на педагогически персонал – 43 643 лв.
- на база данните от Информационната система на МОН „Админ М”, във връзка с настъпилите промени в броя на децата и учениците, за делегираните държавни дейности по образование и здравеопазване общата допълваща субсидия бе намалена  с  80 738 лв.
- за присъдена издръжка – 9 575 лв.
- за пътни разходи на правоимащи болни – 276 лв.
- за програми от социални помощи към осигуряване на заетост – 67 182 лв.
- за учебници и учебни помагала – 292 013 лв.
- за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания, в това число и компенсации за безплатния превоз на ученици до 16 годишна възраст, субсидии за вътрешноградски и междуселищен превоз - 172165 лв.
- за избори 2017 г. – 92 540 лв.
- за доставка на хляб и хранителни продукти в планинските райони – 3 822 лв.
 
2. Местните приходи се увеличиха с  114 663 лв., в т.ч.:
- за училища от собствените им приходи – 24 488 лв.
- за детски градини от собствените им приходи – 42 лв.
- помощи и дарения - 70 133 лв.
С решения № 897/26.04.2017 г. и № 935/10.05.2017 г. рамката на местните приходи се завиши с 20 000 лв.
 
След извършените промени през първото шестмесечие бюджетът на Община Асеновград е увеличен общо с 1 539 207 лв. и уточненият годишен план към 30.06.2017 г. е в размер на 40 757 151 лв.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
 
Общият размер на постъпилите приходи по бюджета на Общината към 30.06.2017 г. е 13 121 392 лв., в т.ч.  приходи  за делегирани  държавни дейности 8 716 047 лв. и  4 405 345 лв. местни приходи.
Изпълнението  на годишния план към 30.06.2017 г. е 32,19 %, в т.ч. приходи за делегирани от държавата дейности - 40,93%,  местни приходи – 22,64% .  
 
Изпълнение на приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности (Приложение №1).
 
Изпълнението на някои видове приходи за финансиране на държавните дейности е, както следва:
- обща субсидия за делегираните от държавата дейности  -    10 185 798 лв.
- получени/възстановени целеви трансфери  от ЦБ             -    299 327 лв.
 
Наличността  на приходите за държавните дейности към 30.06.2017 г. е  3 609 217 лв.
Уточненият  годишен  план на  приходите  за  финансиране  на  държавните  дейности  е 21 294 673 лв., а изпълнението е 8 716 047 лв., т.е.  40.93% от плана. Техният относителен дял спрямо общия размер на приходите е 66,43%.
           
Изпълнение на приходите за финансиране на местни дейности (Приложение №2) 
 
Постъпилите приходи за финансиране на местни дейности към 30.06.2017 г. са с общ размер 4 405 345 лв. при годишен план 19 462 478 лв., или процентът на изпълнение към 30.06.2017 г. е 22,64%. Ниският процент на изпълнение  на местните приходи се дължи на обстоятелството, че  по параграф 6202 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (-)” със знак минус е отразен възстановеният данък върху добавената стойност в размер на 2 400 000 лв. (за проект “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България”).
Техният относителен дял спрямо общия размер на постъпилите приходи по бюджета на общината е 33,57%.
 
Имуществени данъци
От имуществени  данъци  са  постъпили 2 272 774 лв.  при  годишен  план  3 682 000 лв., т.е. изпълнението им е 61,73%. В сравнение с отчетните данни за 2016 г. постъпилите приходи са увеличени с 293 258 лв.
Приходите постъпили от данъка върху недвижимите имоти са 604 730 лв., при годишен план 930 000 лв., т.е.  изпълнени са 65,02% от плана.
 
Неданъчни приходи
Постъпилите към 30.06.2017 г. неданъчни приходи са с общ размер  4 515 512 лв., при уточнен годишен план 10 960 971 лв., т.е. изпълнен е 41,20% от годишния план. Всравнение с отчета зашестмесечието на 2016 г. на постъпилите неданъчни приходи са увеличенис 141 838 лв.
В частта на неданъчните приходи с най-голямо относително тегло са “Общинските такси”. Постъпилите средства са 2 974371 лв., при план -   5 450630 лв., т.е. изпълнени са 54,57% от годишния план.
С най-голям относителен дял в групата на приходите с общински характер е такса битови отпадъци. Постъпилата сума е 2 119 778 лв., при годишен план 3 521 330 лв., т.е. изпълнението е 60,20 % от плана.
Приходите, постъпили по параграф 40-00 от  продажба на общинско имущество към 30.06.2017 г., са с общ размер 231 677 лв., от които 149 304 лв. от продажба на земя. Изпълнението им спрямо годишния план е 7,83% .
 
Отчет на  местните приходи по видове  през първото полугодие на 2016 и 2017 г.
 Година
Всичко,
в т. ч.
Данъчни приходи
Неданъчни приходи
Бюджетни 
взаимоотношения
финансиране 
2016
 7 450 141
2 060 898
 4 373 674
2 351 375
-1 335 806
2017
 4 405 345
2 272 774
 4 515 512
-2 634 933
 251 992
 
Към 30.06.2017 г. наличността по бюджетните сметки е 6 542 419 лв., в т.ч.  депозити  в размер на 789 715 лв. Разпределението на остатъците е както следва:
 
- от държавни приходи  3 609 217 лв.,
в т. ч. с целеви характер
       - 916лв. – целеви трансфери.
 
- от местни приходи 2 933202 лв.,
в т. ч. с целеви характер
            - 245 565  лв. – ТБО;
            - 9 576  лв.  – дарения;
            - 29 033 лв. – продажби на нефинансови активи.
           
Към 30.06.2016 г. наличността по бюджетните сметки е била 6 484 066 лв., в т.ч.  от държавни приходи - 3 614 911лв., от местни приходи - 2 869 155лв.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА  ЧАСТ  НА БЮДЖЕТА
 
Изразходваните средства по бюджета на общината към 30.06.2017 г. са в размер на 13 121 392 лв., в т.ч.
 - 8 716 047лв. - за делегирани от държавата дейности от държавни приходи, които представляват 66,43% от отчета на общината за полугодието на 2017 г.;
 - 443 677лв. за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, които представляват 3,38% от отчета на общината за полугодието на 2017 г.;
- 3 961668лв. за  местни дейности, които представляват 30,19% от отчета на общината за полугодието на 2017 г.
Уточненият годишен  план  е 40 757 151 лв., т.е. изпълнението на годишния план на разходната част на бюджета е 32,19%.
За същия период на 2016 г. изпълнението на бюджета е 15 392 139 лв. (при годишен план 38 843 564  лв., т.е. изпълнението е  39,63%.), от които:
- 7 941 998 лв. - за делегирани от държавата дейности от държавни приходи;
- 423 260 лв. - за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи;
- 7 026 881 лв. -  за  местни дейности.
Ниският процент на изпълнение  на разходите за местните дейности се дължи на обстоятелството, че в разходната част в дейност ”Водоснабдяване и канализация” параграф 1901 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” със знак минус е отразен възстановеният от НАП данък върху добавената стойност в размер на 2 400 000 лв. (съгласно указанията на МФ).
Към 30.06.2017 г. община Асеновград няма просрочени задължения.
 
Общото изпълнение по видове разходи и относителното им тегло в отчета на общината е както следва:
- Трудови разходи – 8 377 832лв., т.е. 63,85%;
- Разходи за издръжка – 3 777 412 лв., т.е. 28,79% ;
- Капиталови разходи –  966 148 лв., т.е. 7,36%.
 
Общото изпълнение  по функции и процентното изпълнение на плана им е както следва:
- Общи държавни служби – 2 011 169 лв., т.е. 41,50 %;
- Отбрана и сигурност – 278 840лв., т.е.  27,07%;
- Образование – 7 098 821 лв., т.е. 41,93%;
- Здравеопазване – 331 173 лв., т.е. 38,63% ;
- Социално осиг., подп. и грижи  – 853 322 лв., т.е. 33,34 % ;
- Жил.строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 407 668 лв., т.е.  4,93% ;
- Почивно дело, култура и религиозни дейности – 810 618 лв., т.е. 38,37% ;
- Икономически дейн. и услуги – 1 274 521 лв., т.е. 39,51% ;
- Разходи, некласиф. в др. функции – 55 260 лв., т.е. 31,58% .
 
Изпълнение на годишния план на разходите за делегираните от държавата дейности от държавни приходи (Приложение №3)
 
Разходите за държавни дейности от държавни приходи към  30.06.2017г.  са  в  размер  на 8 716 047 лв., т.е. изпълнени са 40,93% от годишния план.  За същия период на 2016 г. са отчетени  7 941 998лв., или 41,86% от годишния план.
 
Изпълнението повидове разходи и относителното им тегло в отчета на разходите за държавни дейности е както следва:
- Трудови разходи (РЗ, др.възнагр. и осигур. вноски) – 7 329 042 лв., т.е. 84.09%;
- Разходи за издръжка                                               – 1 158228 лв., т.е. 13,29%;
- Капиталови разходи                                                 – 228 777 лв. , т.е.  2,62%.
 
Изпълнението по функции на разходите за държавни дейности е както следва:
-  Общи държавни служби –   806 171 лв. при годишен план 1 825 607 лв. или 44,16% ;
-  Отбрана и сигурност – 278 840 лв. при годишен план  1 030 137 лв. или 27,07% ;
-  Образование  - 6 506 080 лв. при годишен план 15 366 357 лв. или 42,34%;
-  Здравеопазване  – 277 470 лв. при годишен план 726 431 лв.  или 38,20% ;
-  Социално осиг., подпомагане и грижи – 609 060 лв. при годишен план 1 815 886 лв. или 33,54% ;
-  Почивно дело, култура и религиозни дейности – 207113 лв. при годишен план 465 903 лв. или 44,45% ;
- Икономически дейности и услуги – 31313 лв. при годишен план 64 352 лв. или 48,66% .
 
Изпълнение на годишния план на разходите за дофинансиране на делегирани държавни дейности (Приложение№4)
 
Към 30.06.2017 г. извършените разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в размер на 443 677 лв. при уточнен годишен план  1441 338 лв. или са изпълнени 30,78% от годишния план. За полугодието на 2016 г. са отчетени 423 260 лв., или 31,98% от годишния план.
 
Изпълнението по видове разходи и относителното им тегло в отчета на разходите за дофинансиране на делегираните държавни дейносит е както следва:
- Трудови разходи (РЗ, др.възнагр. и осигур. вноски) – 378 748 лв., т.е. 85,36% ;
- Разходи за издръжка                                               – 42898 лв., т.е. 9,67% ;
- Капиталови разходи                                                 –  22 031 лв. , т.е. 4,97%.
 
По функции изпълнението на разходите за дофинансиране на държавни дейности е както следва:
-  Общи държавни служби – 378 169 лв. при годишен план 1 001 299 лв. или 37,77% ;
-  Образование – 20 152 лв. при годишен план 201 537 лв. или 10,00%  ;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 45356 лв. при годишен план 153 102 лв. или 29,62  % ; 
 
Изпълнение на годишния план на разходите за местни дейности (Приложение №5)
 
Разходите за местни дейности към 30.06.2017 г. възлизат на 3 961 668 лв., т.е. 21,98%  от годишния план. През първата половина на 2016 г. са изразходвани 7 026 881 лв., или 37,89 % от плана за годината.  
 
По видове разходи изпълнението е както следва:
- Трудови разходи (РЗ, др.възнагр. и осигур. вноски)    – 670 042 лв., т.е.  16,91%;
- Разходи за издръжка                                                  –  2 576 286 лв., т.е. 65,03%;
- Капиталови разходи                                                    –  715 340 лв., т.е.18,06%.
 
По функции изпълнението на разходите за местни дейности е както следва:
-  Общи държавни служби – 826 829 лв. при годишен план 2019 318 лв. или 40,95%;
-  Образование–   572 589 лв. при годишен план  1 362 711 лв. или 42,02%  ;
-  Здравеопазване -  53 703 лв. при годишен план   130 900 лв. или 41,03%;
-  Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 198 906 лв. при годишен план   590 096 лв. или 33,71  %;
-  Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 407 668 лв. при годишен план 8 264 303 лв. или 4,93%;
-  Почивно дело, култура и религиозни дейности – 603505 лв. при годишен план 1 561 554 лв.  или 38,65%;
-  Икономически дейности и услуги – 1 243 208 лв. при годишен план 3 161 663 лв. или 39,32% ;
-  Разходи, некласифицирани в другите функции – 55 260 лв. при годишен план 930 595 лв. (в  т.ч. резерв  755 595 лв.) или 5,94% .
 
Изпълнение на годишния план на капиталовите разходи (Приложение №6)
 
Средствата за капиталовите разходи са съобразени с приетия разчет за финансиране на капиталовите разходи  на  община Асеновград  за  2017 г.
Към 30.06.2017 г. уточненият годишен план за капиталови разходи по бюджета е  5 688 696 лв., по източници както следва:
- от целева субсидия за капит. разходи - 1 045 300 лв.;
- от преходен остатък                           -  725 430 лв.;
- от приходи от продажби                     -  2 709 300 лв.;
- от други собствени средства              -  344 600 лв.;
- от други външни източници                -  864 066 лв.;
Допълнително за капиталови разходи по проекти (сметки за средства от ЕС) през 2017 г. са предвидени  68 815 211 лв.
Всички средства предвидени за капиталови разходи са в размер на  74 503 907 лв.
Изпълнението  на капиталовите разходи към 30.06.2017 г. е 18 494 886 лв., от които 961 148 лв. от бюджетните средства, т.е. 16.90% от годишния плани 17 533 738 лв. от сметките за средствата от ЕС, т.е. 25.48% от годишния план на тези средства.
 
По бюджетните параграфи изпълнението  е както следва:
- за основни ремонти на дълготрайни материални активи (§51): план - 2 975 847 лв.;отчет – 510331лв.; 17,15% изпълнение;
- за придобиване на дълготрайни материални активи   (§52):план -  2 191 304лв.;отчет –  398 541лв.; 18.19% изпълнение;
- за придобиване на нематериалнидълготрайни активи (§53):  план - 299 495лв.; отчет –  44 876лв.; 14,98% изпълнение;
- за придобиване на земя (§54):  план – 222 050лв.; отчет – 7 400лв.; 3.33% изпълнение;
- за капиталови разходи по проекти(сметки за ЕС): план  – 68 815 211 лв. ; отчет – 17 533 738 лв.; 25,48% изпълнение .
 
Изпълнението на разчета за капиталови разходи по източници на финансиране е както следва:
- от целева субсидия за капит. разходи  -  при план 1 045 300 лв., отчет 438 300 лв. или 41,93% изпълнение;
- от преходен остатък - при план 725 430 лв., отчет 156 792 или 21,61% изпълнение;
- от приходи от продажби  -  при план  2 709 300 лв., отчет 33 493 лв. или 1,24 % изпълнение;
- от други собствени средства -  при план  344 600 лв., отчет 68 786 лв. или 19,96% изпълнение;
- от други външни източници -  при план  864 066 лв., отчет 263 777 лв. или 30,53% изпълнение;
- от сметки за средства от  ЕС (БФП) – при план 62 735 995 лв., отчет 14 607 189лв. или 23,28% изпълнение;
- от сметки за средства от  ЕС (съфинансиране) – при план 6 079 216 лв., отчет 2 926 549 лв. или 48,14% изпълнение;
 
По функции  изпълнението на капиталовите разходи от бюджетни средства е както следва:
                                                                     План                        Отчет        Изпълнение
- общи държавни служби                            -  251 337 лв.           135 111 лв.       53,76% 
- отбрана и сигурност                                 -  824 066 лв.           223 777 лв.       27,16%    
- образование                                            -  182 470 лв.             21 468 лв.       11,77% 
- здравеопазване                                       -   4 600 лв.                      0 лв.          0,00% 
- СОПГ                                                       -  114 500 лв.             22 031 лв.       19,24%          
- жил. строитество, БКС и ООС                   - 3 632 528 лв.           541 119 лв.       14,90%
- почивно дело и  култура                          - 461 195 лв.               2 842 лв.         0,62%
- икономически дейности и услуги              - 218 000 лв.             14 800 лв.         6,79%          
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНИЯ ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 
През 2017 г. общината работи по  проекти от няколко оперативни програми описани в Приложение №7. През първото  полугодие на 2017 г. проектите продължават да се изпълняват точно съобразно техните бюджети и времеви графици. Спазват се всички нормативни изисквания регламентиращи планирането и отчитането на проектите .
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ