Изпълнени проекти

Проект: „Техническа помощ за Община Асеновград“ по  ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта 179 740 лв. Срок за реализация 2023 г.
 
 
Основната цел на проектното предложение е закупуването на необходимата техника и софтуер за дирекции, отдели, звена и лица от Община Асеновград, които ще са ангажирани с ПРР 2021-2027г. В резултат на това се очаква: - подобряване на процеса по разработване, кандидатстване, изпълнение, управление, отчитане и представяне на проекти по ПРР 2021-2027г. - облекчаване работата на служителите в общинска администрация; - подобряване качеството на реализираните дейности; - съкращаване времето за изпълнение на поставените задачи; - подобряване информираността на гражданите и заинтересованите страни относно плануваните проектни идеи и реализирани по проекти по ПРР; - по-дейно участие на гражданското общество при обществени обсъждания, предлагане на проектни идеи и съпричастност към реализираните проекти

Проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград- I етап” по  ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 4 313 813.86 лв. Срок за реализация 30 месеца.
 
Проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград- I етап” e насочен към подобряване на градската среда в гр. Асеновград и в частност благоустрояване на централната зона на града. Проектът имам за цел от една страна да придаде идентичен, единен и запомнящ се облик, като в същото време предлага и решение за укрепване на конструкцията на площадното пространство. Инвестиционният проект обхваща част от площадното пространство и изцяло ниво II и III на площад „Академик Николай Хайтов”. Съгласно него са предвидени демонтаж на съществуващи настилки в обхвата на двете нива и съществуващи стълби и монтаж на нови настилки. Изграждане на постоянна открита сцена, която да може да се използва за организирани събития, представления, неформални прояви, публични изяви. Изграждане на алпинеуми и амфитеатрална зона за отдих. Предвижда се също така „повдигане” на ниво II-ро, чрез полагане на нова стоманобетонова плоча. Планувано е още цялостно отводняване, ново улично и площадково осветление, включително осветяване на околните обществени сгради - Градска библиотека, Общинска администрация и РУ на МВР, изграждане на система за видеонаблюдение, цялостно озеленяване на новооформените зелени площи, изграждане на поливна система, изграждане на съоръжения, осигуряващи достъпност за хората с увреждания. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград /ИПГВР/ за периода 2014-2020г. Планираните интервенции са концентрирани в определената в плана Зона на публични функции с висока обществена значимост. Освен строителните и монтажните работи в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски и строителен надзор, информация и комуникация, както и независим одит на проекта.

Проект: „Център за ранно детско развитие - Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 588 550.82 лв.
 
Проекта има за цел да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели ограничаване предаването на бедността между поколенията. Функционирането и управлението на интегрираните услуги по проекта са планирани в съответствие с установения ред и методологии за предоставяне на съответните услуги по проекта за социално включване, финансиран от Световна банка и ще допринесе за продължаване дейността на създадените вече услуги за ранно детско развитие. В планираните услуги са обхванати над 804 потребителя - деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства, вкл. деца с увреждания и техните семейства.

Проект: „Патронажна грижа плюс в община Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Обща стойност на проекта: 617 374 лв. Срок за реализация 13 месеца.
 
Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
От реализирането на дейностите ще се възползват минимум 168 лица от определените в проекта целевите групи.

Проект: „Техническа помощ за Община Асеновград” по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 103 934.02 лв.
 
Изпълняваните по проекта дейности са съществени за реалното функциониране на Общинска администрация Асеновград, както по изпълнение на Инвестиционната програма на общината, така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020. Проекта осигурява възнаграждения за екипите за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Асеновград, на членовете на Междинното звено и на външните експерти за оценка на конкретни проектни предложения по Инвестиционната програма. Заложени са задължителните за изпълнение дейности по осигуряване на информация и публичност за проекта и управление на същия.
В своята цялост, проекта засяга всички необходими административни дейности за ефикасното изпълнение на ОПРР 2014-2020 конкретно спрямо нуждите на Община Асеновград, които са допустими за финансиране по правилата на съответната бюджетна линия.

Проект: "Изграждане на зона за отдих в с. Патриарх Евтимово, община Асеновград”. Стойност на проекта - 14 966,40 лв.
 
По проекта беше обновено пространството около параклиса „Св. Св. Константин и Елена“, което е притегателно място за много жители на населеното място. Изградени 2 бр. Беседки с прилежащи маси и пейки, поставени са соларни осветителни тела. Извършено беше цялостно обновление и почистване на местността около параклиса.

 
Проект: „Почистване и облагородяване на общински парк – Паметник на загиналите в с. Козаново, община Асеновград”. Стойност на проекта - 14 997,42 лв
 
Беше извършено цялостно почистване и облагородяване на парка, бяха прочистени и окастрени съществуващите дървета, както и бяха положени нови тротоарни плочи. Беше  възстановена и съществуващата чешма. Резултатът – обновено и приятно място за всички жители и гости на селото.

Проект: „Патронажна грижа в община Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Обща стойност на проекта: 423 539.06 лв.
 
Основната цел на проекта беше да се изгради модел за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги – патронажна грижа за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в Община Асеновград за подобряване качеството на живот и възможностите им за социално включване.
Община Асеновград осигури подходящи помещения, на които се извърши ремонт и се закупи оборудване и обзавеждане. Закупи се автомобил за осигуряване на мобилността на услугата. Беше нает екип от специалисти (медицински сестри, домашни санитари, социални работници и други), предоставящ различни здравни и социални дейности за подкрепа.
При реализирането на дейностите се осигури достъп до дългосрочна мобилна и интегрирана здравно-социална грижа, според специфичните потребности на 168 лица от целевите групи, а именно: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания и техните семейства. Те получаваха и психологическа подкрепа и консултиране.

Проект: „Доставка и монтаж на специализиран асансьор за ДПФЛУ” по Фонд  Социална Закрила.  Стойност на проекта 50 000 лв.
 
По проекта се достави и монтира изцяло нов специализиран асансьор. Очаква се подмяната на асансьора да има положителен ефект върху потребителите на социални услуги в дома. Извеждането им в двора на дома е много важно за психическото им състояние особено в условията на пандемия и затварянето на дома за посетители. Този положителен ефект от изпълнението на проекта допринася значително и за постигане на основната цел на услугите, а именно: потребителите да подобрят възможностите си да водят по-самостоятелен и по-пълноценен начин на живот; да се чувстват по-независими и при възможност да бъдат реинтегрирани в общността.

Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Община Асеновград - етап I”, по Мярка М 01 Подобряване на обществената среда в населените места” на Проект „Красива България. Стойност на проекта: 287 012,88 лв. Срок за реализация 2021г.
 
Община Асеновград беше одобрена за финансиране по Проект „Красива България“ – Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. С осигурените средства се извърши ремонт на сградата на общинската администрация, която e една от малкото общински сгради с неизпълнени енергийни мерки, но с голямо натоварване. Ежедневно в нея работят десетки служители и се посещава от стотици граждани. Същата е въведена в експлоатация през 1986 г. Прозорците на фасадата бяха с алуминиеви еднокамерни рамки и с недопустими топлотехнически параметри. Извършеното енергийно обследване на сградата,  установи, че при съществуващото й състояние тя е неефективна в енергийно отношение. Причина за това са големите топлинни загуби и основно - амортизираната дограма. Същата беше подменена с нова, притежаваща съответните енергийни коефициенти. Извършени бяха и всички съпътстващи дейности по ремонта.

Изграждане на спортна зала в с. Тополово, Община Асеновград с финансиране от Министерството на младежта и спорта. Стойност на проекта  840 000 лв.
 
По проекта се изгради изцяло нова многофункционална спортна зала в село Тополово. Тя е ситуирана в двора на ОУ „Отец Паисий“ и ще се използва и като физкултурен салон от училището.
Залата е подходяща за тренировки и състезания по баскетбол, волейбол и други спортове.  Изцяло оборудвана е като към нея има изградени и съблекални и санитарни възли.

Проект: "Изграждане на зона за отдих в село Новаково, Община Асеновград” по Национална кампания за чиста околна среда-2021г. „Обичам природата–и аз участвам” на ПУДООС. Стойност на проекта:  9999,60 лв.
 
Благоустроеният терен се намира в местността „Света Троица“ в района на с. Новаково. Местността е разположена над селото и от нея се открива прекрасна гледка към Родопите от една страна и Горнотракийската низина от друга. Красивата природа и разположението на местността я прави притегателно и много посещавано място, както от жителите на селото така и от много хора от общината. Със средства дарени от жителите на селото през 2020г. в местността е поставен голям метален кръст, който се извисява на 10 метра височина. Изгради се голяма беседка, поставиха се маси, пейки и кошчета за отпадъци, засадиха се декоративни насаждения и дървесни видове.

Проект: "Обновяване на централен парк в с. Тополово, Община Асеновград” по Национална кампания за чиста околна среда-2021г. „Обичам природата–и аз участвам” на ПУДООС.  Стойност на проекта: 10 000 лв.
 
Благоустроеният терен се намира в центъра на с. Тополово. Със средства от проекта  се доставиха и монтираха пейки за отдих и почивка, изгради се нова чешма,  постави се парково осветление покриващо периметъра на парка.

Проект: „Създаване на кът за отдих в село Избеглии, Община Асеновград”  по Национална кампания за чиста околна среда-2021г. „Обичам природата–и аз участвам” на ПУДООС. Стойност на проекта: 9987,33 лв.
 
Благоустроеният терен се намира в центъра на с. Избеглии. Там се изгради беседка, оформиха се алеи, и се засади растителност.

Проект: „Изграждане на  детска площадка в село Конуш, Община Асеновград” по Национална кампания за чиста околна среда-2021г. „Обичам природата–и аз участвам” на ПУДООС. Стойност на проекта: 9999,00 лв.
 
Благоустроеният терен се намира в центъра на с. Конуш. Там се изгради детска площадка за деца от 3 до 12 години, като за целта се доставиха и монтираха детски съоръжения и се оформи зелената площ с подходяща растителност. Беше поставена и ограда за окончателното оформяне на детската площадка, както и за осигуряване на безопасната игра на децата.

Проект: „Обновяване на спортна зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов”, град Асеновград” по Наредба № 4/08.07.2019г. за изграждане и обновяване на спортни обекти - държавна и общинска собственост към Министерството на младежта и спорта. Стойност на проекта 187 514 лв. Срок за реализация 2021г.
 
По проекта се извърши обновяване на спортна зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов”, град Асеновград.
Ремонтните дейности включваха подмяна на стара дограма с нова – PVC; доставка и монтаж на входна двукрилна врата; ремонт на подова настилка, вътрешни стени, фасади и покрив; демонтаж на стари осветителни тела и доставка и монтаж на нови, изработка, доставка и монтаж на подиуми и на климатизатори, както и други подобрения.
Вследствие на ремонта:
- се създадоха нормални условия за тренировки на състезатели на СК „Вдигане на тежести-Асеновец”;
- се подобриха условията за тренировки на националните състезатели в този спорт;
- се стимулира развитието на детско-юношеския спорт; 
- се подобри материално-техническата база на спортното съоръжение;
- се подобри комфорта на зрителите при провеждане на състезания;
- ще се повиши ефективността на тренировъчния процес и спортните резултати;

Проект: „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв. "Запад"- Зона 5” по  ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 1 239 493.86лв.
 
Проект за благоустрояване на Зона 5 в кв. "Запад" бе част от инвестиционен проект: “Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград. Той е насочен към подобряване на градската среда, чрез благоустрояване на междублокови пространства в Зона 5 на кв. "Запад". Изпълниха се мащабни озеленителни дейности, изграждане на поливна система, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, рехабилитация на улични и тротоарни настилки, поставяне на енергоспестяващо осветление, както и система за видеонаблюдение. Проектното предложение бе част от ИП на Община Асеновград за реализация на ИПГВР на Община Асеновград за периода 2014-2020г. Планираните интервенции са концентрирани в определената в плана зона за въздействие с преобладаващ социален характер. Освен строителните и монтажните работи в проекта се изпълниха и заложените дейности за авторски и строителен надзор, информация и комуникация, както и независим одит на проекта.

Проекти: "Изграждане на зона за отдих в село Леново, Община Асеновград” и „Изграждане на детска площадка в с. Козаново, Община Асеновград” по Националната кампания "Чиста околна среда" към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Стойност по 10 000лв. за всеки от проектите.
 
В Леново се благоустрои и озелени терен, разположен в центъра на селото. Пространството се превърна в чисто, приветливо и красиво място за отдих, почивка и игри. Същността на проектното предложение включваше оформяне на алеи с декоративни насаждения и дървесни видове, полагане на настилка от тротоарни плочки,  поставяне на кошчета пейки с перголи и беседка.
Проектът в село Козаново предвиждаше изграждане на детска площадка. Теренът е разположен в центъра на населеното място. Там се монтираха различни видове детски и паркови съоръжения - люлки, пързалка, клатушка, пясъчник, пейки. Подкастриха се съществуващите дървета и храсти, възстанови се тревната настилка и се оформиха зелени площи с растителност.
Целта на двата проекта бе да се подобри естетическият вид и микроклиматът в селата.

Проект: "Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства" по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 6 779 317.05 лв.
 
Проектното предложение представя предвидени за изпълнение мерки, свързани с подобряването на енергийната ефективност, модернизация и рехабилитация на три детски градини - ЦДГ "Надежда", ОДЗ "Зорница" и ЦДГ "Пролет" и две училища - СОУ "Св.св. Кирил и Методий" и СОУ "Св.Княз Борис I", които са част от общинската образователна инфраструктура на гр. Асеновград. Обектите на интервенция са заложени в Инвестиционната програма на община Асеноврад по Инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура" с цел реализация на интегрирания план за възстановяване и развитие 2014-2020.  В проекта са заложени дейности за подобряването на енергийната ефективност, доставка на обзавеждане и оборудване, дейности осигуряващи достъпна  архитектурна среда, благоустрояване на дворните пространства, изграждане на нови площадки за игра, обособяване на нови озеленени пространства и др.
Изпълнението на проекта ще осигури модернизирани условия за качествено обучение и грижи за децата и учениците на територията на община Асеновград и за работата на преподавателите и останалия персонал в училищата и детските градини. Ще се намалят разходите за енергия и отопление и емисиите на парникови газове. Предвидените дейности без съмнение ще допринесат за постигане на общата цел на инвестиционната програма, свързана със създаване на по-добри условия за живот, обитаване, обслужване, градски отдих и заетост на живеещите в града. Ще бъде постигната и конкретната цел: обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура, заложена в процедура "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".

Проект: Инициатива на Европейската комисия WiFi4EU. Обща стойност на проекта 15 000 евро.
 
Чрез проекта се получи ваучер за изграждане на безплатна високоскоростна мрежа за безжичен достъп до интернет на обществени места. 
С полученият ваучер на стойност 15 000 евро се финансираха разходите за оборудване и инсталиране на точки за достъп до безжичен интернет. WiFi точките за достъп в Асеновград бяха инсталирани  така, че да осигуряват покритие в  района на двата градски парка и околностите, района на пазара и скейт зоната в града - места с постоянна концентрация и движение на хора и обществен и социален живот.
 

Проект: „Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград”  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Обща стойност на проекта: 174 000 лв.
 
Чрез реализацията на проекта се създаде общинско социално предприятие с предмет на дейност: поддръжка и ремонт на общинската инфраструктура и околната среда на територията на община Асеновград. В него бяха назначени директор, счетоводител и 11 общи работници-безработни лица от бюрото по труда. С изпълнението на предвидените дейности по проекта се постигнаха заложените цели за придобиване и възстановяване на трудовите навици на лицата от целевата група. Косвено се подобри и състоянието на общинската инфраструктура и околната среда на територията на община Асеновград, като се извършиха дейности за ремонт и поддръжка на общински сгради, общински пътища, улични настилки, алеи и тротоари, цветни алеи, зелени площи и др.
Работниците в социалното предприятие са част от целевата група и бяха пряко ангажирани с подготовката, организацията и изпълнението на всички посочени дейности.
 

Проект: „Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.", Обща стойност на проекта: 390 992 лв.
 
Целеви групи по проекта бяха:
-   Хора с увреждания и техните семейства;
- Възрастни хора в риск: хора в зависимост от грижа поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот или в риск от социална изолация и социално изключване;
-  Икономически неактивни лица: лица, които не са регистрирани в бюрата по труда или не са трудово заети.
 
В рамките на проекта се предостави социалната услуга "личен асистент" и се разкри Център за иновативни услуги. За целта Община Асеновград осигури подходяща сграда, на която се извърши ремонт и се закупи оборудване и обзавеждане. Беше нает екип от специалисти, които предоставяха различни дейности за подкрепа на хората с увреждания. Предостави се и информиране и консултиране на членове на семействата, които се грижат за хора с увреждания, относно упражняването на трудови и осигурителни права и възможностите им за връщане на пазара на труда.
 
Основна цел на проекта бяха:
Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и иновативни услуги, при прилагане на интегрирани мерки за подкрепа за хора с увреждания и техните семейства, повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот и подобряване качеството на живот.
Специфични цели на проекта:
1. Подобряване достъпа до социални и иновативни услуги на хората с увреждания, зависими от грижа.
2. Прилагане на иновативен интегриран подход и мотивационна подкрепа на хората с увреждания за улесняване достъпа им до заетост.
3. Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания.
 

"Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България" по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 106 144 948.70 лв.
 
Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград бе разработен с оглед преодоляване на проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Асеновград и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.
Основните дейности, изпълнени по проекта:
1. Рехабилитация на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок, която се намира в едно трасе с канализационната мрежа обект на подмяна.
2. Рехабилитация на смесената канализационна мрежа с изтекъл експлоатационен срок. Разширяване на съществуващата мрежа към предложената площадка на бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води в комбинация със затварянето на съществуващите зауствания на отпадъчни води в реката и подмяната/рехабилитацията и разширението на съществуващите колектори в градската област според бъдещите хидравлични нужди.
3. Изграждане на ПСОВ, с механично и биологично стъпало и степен на пречистване, удовлетворяваща изисквания на  Директива 91/271/ЕИО, вкл. довеждаща техническа инфраструктура. 
В резултат на изпълнението на проекта се постига подобряване на качеството на живот на населението на територията на гр. Асеновград, преодоляване на здравно-екологичните рискове и предоставянето на качествени екологични услуги на гражданите, като основна целева група.
 Брой население, което ще се обслужва от рехабилитираната водоснабдителна инфраструктура е 2 645 постоянни жители.
Брой на населението, което ще се обслужва от рехабилитираната смесена система, е 49 172 постоянни жители.
 Пречиствателната станция ще обслужва 65 500 ЕЖ.
 

Проект: „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград”  по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”.  Обща стойност на проекта: 4 839 180,24 лв
 
Проектното предложение бе насочено към подобряване на градската среда в град Асеновград и в частност благоустрояване на междублокови пространства в жилищен комплекс „Запад”. Инвестиционният проект предвиждаше изпълнение на мащабни озеленителни дейности, изграждане на поливна система, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих и рекреация, рехабилитация на вътрешно-квартални улици и тротоарни настилки, оформяне на допълнителни паркоместа, изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление,  система за видеонаблюдение в комплекса и др.
Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград (ИПГВР) за периода 2014-2020г.
Освен строителните и монтажните работи (СМР) по проекта се изпълниха  и дейности за авторски и строителен надзор, информация и комуникация, както и независим одит на проекта.
 

Проект: „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград” по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 100 000 лв.
 
Целта на проекта беше да бъде преместен Дневният център за деца с увреждания на първи етаж в сградата на закрития ДДЛРГ „Таню войвода” с адрес: гр. Асеновград, ул. „Шести Януари” № 14. За правилното функциониране на сградата по новото й предназначение се извършиха функционални промени: частично се подмениха прозорци и изцяло  вътрешните врати; изградиха се нови леки преградни зидове за преразпределяне на необходимите помещения; осигури се достъп за деца с физически увреждания; външна топлоизолация на сградата  (само първи етаж); ремонт на вътрешни електро и ВК инсталации;  ремонтни и  довършителни дейности – настилки, мазилки, бояджийски и др. работи; Това ще позволи повишаване на капацитета на услугата и подобряване на качеството й.

Проект: „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”.  Обща стойност на проекта: 145 453 лв.
 
Целта на проекта беше актуализация на общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите в Община Асеновград и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. Актуализацията на общинската програма за КАВ е основано на ангажименти, произтичащи от националното законодателство и Директива 2008/50/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух. Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗЧАВ и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 12/2010 г за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.58/2010 г.), в случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за замърсители в атмосферния въздух, кметовете на общините разработват, а общинските съвети приемат програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми в установените за целта срокове, които са задължителни за изпълнение. Програмите включват цели, етапи и срокове за тяхното постигане, средства за обезпечаването им, система за отчет и контрол за изпълнението и система за оценка на резултатите, мерки по организиране и регулиране движението на автомобилния транспорт и др.
Резултат от изпълнението на проекта е изготвена качествена програма, адресираща основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на Община Асеновград и избор на адекватни мерки за подобряване КАВ.
 

„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.
 
Всички 28 одобрени за финансиране сгради по програмата за саниране в Община Асеновград са вече обновени, въведени в експлоатация и разплатени.       
Изпълнение на програмата в цифри:
- 89 броя регистрирани сдружения;
- 81 сдружения на собственици подали заявления за кандидатстване по програмата;
- 28 броя сдруженията подали документи през 2015г. получили финансиране;
Сключени 112 договора с изпълнители с предмет: извършване на технически и енергийни обследвания на сградите, инженеринг-/ проектиране, авторски надзор и строително монтажни работи/, строителен надзор;
- 28 енергийно обновени сгради;
Усвоени средства по програмата - 23 571 580 лв.;
Всички сдруженията от Асеновград подали документи през 2015 г. -  28 на брой получиха финансиране и сградите им бяха обновени. По сега действащите правила на програмата останалите сгради -53 на брой, подали документи през 2016 и 2017 г. са заведени в национален регистър, където чакат отпускане на нови средства. При ново финансиране на програмата със заведените в регистъра сгради по ред на постъпването им трябва да се сключват договори за финансиране и съответно те да бъдат санирани.
 Към момента няма яснота около бъдещото финансиране и прием на нови документи по програмата. Това което се знае е, че след като бъдат завършени всички сгради подали документи през 2015 г. на национално ниво се очаква да бъдат приети нови указания и правила, които да очертаят бъдещата визия на държавата за продължение и финансиране на програмата.
 
Списък на обновените сгради:
гр. Асеноград, ул. Цар Иван Асен II № 99
гр.Асеноград, ул. Шести януари № 1-3-5-7
гр. Асеновград,  ул. Стоян Джасъмов № 10, кв. Запад, бл. 100
гр. Асеновград,  кв. Запад, ул. Стоян Джасъмов № 5, бл. 105
гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II-ри № 104-106-108
гр. Асеновград жк Изток бл. 4 вх.
гр. Асеновград, ул. Хаджи Димитър Стоилов 2, кв. Запад, бл.3/8,
гр. Асеновград,  бл. Васил Левски № 19
гр. Асеновград, жк Запад, ул. Стоян Джамсъзов № 7
гр. Асеновград, ул. Лозница № 5, кв. Запад, бл. 108
гр. Асеновград, ул. Стоян Джансъзов № 4, кв. Запад, бл. 107
гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II-ри № 78,80,82
гр. Асеновград, ул. Княз Борис I-ви № 6
гр. Асеновград, ул. Лозница № 6, блок 5/5
гр. Асеновград, ул.Васил Левски № 21
гр. Асеновград, ул. Стоян Джамсъзов № 6, кв. Запад, бл. 109
гр. Асеновград, кв. Изток , бл. 1
гр. Асеновград, кв. Запад , ул. Стоян Джамсъзов № 11, бл. 102
гр. Асеновград, ул. Княз Борис І-ви № 8
гр. Асеновград,  ул. 6-ти януари 11-13-15
гр. Асеновград, ж.к  Изток бл. 5
гр. Асеновград , кв. Запад ул. Георги Ковачев № 1 бл. 6/8
гр. Асеновград , ул. Цар Иван Асен II № 76
гр. Асеновград, бул. България 11/19
гр. Асеновград, ж.к. Изток , бл. 6
гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Хан Кардам No 1,3,5, бл. 3/5
гр. Асеновград, Община Асеновград, кв. ИЗТОК бл. 3
гр. Асеновград,  ул. ГЕОРГИ КОВАЧЕВ № 3, ж.к. ЗАПАД, бл. 4/8
 

Проект: „Доставка и монтаж на специализирани легла за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - гр.  Асеновград”. Фонд „Социална закрила”. Обща стойност: 25 920 лв.
 
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - гр. Асеновград съществува от 1958 г. Той предоставя социални услуги за хора с физически увреждания. От 1996 г. домът се помещава в новопостроена монолитна сграда с капацитет 40 места.Един от основните проблеми години наред беше легловата база. Използваха се стари русенски легла и втора употреба болнични метални легла без табли и прегради, които с течение на времето са се амортизирали и по никакъв начин не отговаряха на нуждите на хората с увреждания и стандартите на такъв тип социално заведение. Именно поради това Община Асеновград разработи и кандидатства пред Фонд „Социална закрила” с проект „Доставка и монтаж на специализирани легла за Дом за пълнолетни лица с физически увреждания-гр. Асеновград”. Стойността на проекта е 25 920 лв. От тях 23 328 лв. средства от Фонд „Социална закрила”, и 2 592 лв., съфинансиране на Община Асеновград. Със тези средства се закупиха 36 броя специализирани болнични легла и 36 броя болнични матраци. За изпълнител бе избрана „Медика Трейдинг” ЕООД, която в срок достави и монтира заложено в проекта оборудване. 
Реализацията на проекта има изключително положителен ефект на първо място върху потребителите на социалните услуги. Поради спецификата на уврежданията си голям част от тях прекарват много време в стаите и легла си. Има и постоянно лежащи потребители. През нощните часове с цел безопасност е необходимо поставянето на прегради и табли, с които старите легла не разполагаха. При рехабилитация, хранене и други процедури е важно леглата да имат повдигащи механизми и определени аксесоари с които старите легла също не разполагаха. Доставката на новите специализирани легла с допълнителни принадлежности и аксесоари, осигурява на потребителите много по-голям комфорт и безопасност. В същото време служителите обгрижващи настанените лица могат по-качествено и професионално да извършват своята работа. Това значително подобрява условия за живот на потребителите от една страна  и работата на персонала от друга, което  води до значително подобряване като цяло на качеството на предоставяните  услуги.
  

Проект: "Обновяване на зона за отдих и скейтборд в района на градски плувен басейн  гр. Асеновград" Национална кампания “За чиста околна среда – 2018 г.” Обща стойност на проекта: 12 993 лв.
 
Същността на проекта "Обновяване на зона за отдих и скейтборд в района на градски плувен басейн  гр.Асеновград" беше оформяне на приятно място за почивка и отдих, като за целта  бяха оформени алеи и зелени площи с подходяща тревна настилка, декоративни насаждения и дървесни видове. С поставяне на необходимия брой пейки и кошчета за отпадъци  се подобри естетичния вид и микроклимата в района. Поставянето на осветление дава възможност зоната да бъде използвана и в тъмната част от денонощието. Като се има  предвид, че в града няма друго място пригодено за практикуване на скейтборт, целта е новоизградената зона да се превърне в притегателно място за отдих и спорт на децата и учениците.
Изпълнените дейности са: озеленяване; доставка и монтаж на пейки; закупуване и засаждане на храсти и дървесни видове; доставка на бетонови кошчета;  поставяне на парково осветление и доставка и монтаж на рампа за скейтборд.
 

Проект: „Подкрепа за независим живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Обща стойност на проекта: 499 980.50 лв.
 
Проекта подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване. Предоставиха се интегрирани услуги в домашна среда. Водещи принципи при изпълнението на дейностите беше поставянето в „центъра“ нуждите и потребностите на „отделния човек” и осигуряване на интегриран достъп до здравни, социални и други услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, предвид индивидуалната му оценка. Проекта се реализира в съответствие с Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.
 

Проект: „Закупуване на два броя електромобили за нуждите на Община Асеновград” по Инвестиционна програма за климата; Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили на „Национален доверителен еко фонд” Обща стойност 120 000 лв., от които  40 000 лв. финансиране от програмта и 80 000 лв. собствен принос.
 
По проекта се закупиха два броя електромобили за нуждите на Община Асеновград. От тях ще има значителни ползи за околната среда, най-вече защото електромобилите не генерират въглеродни емисии и спомагат за намаляването на изгорелите газове, въглеводородите и праховите частици в атмосферата. Освен с редуцирането на отделяните въглеродни емисии в атмосферата, с което допринасят за намаляване изменението на климата, електромобилите  ще спомогнат и за намаляването на фините прахови частици и други замърсители на въздуха, произвеждани от конвенционалните автомобили. Намаляване замърсяването на въздуха е заложено в Директива 2008/50/ЕО на Европейски парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух. Използването на електромобили спомага за изпълнението на задълженията на страната ни, заложени както в Закона за изменението на климата, така и в Европейската Директива за чист въздух в Европа.
От електромобилите ще има и големи икономически ползи за общината:
– при 66 000 км годишен пробег за два конвенционални автомобила разходите за зареждане с гориво са около 17 100 лв. За същия годишен пробег разходите за зареждане на двата електромобила са около 2376 лв. – над пет пъти по малко. Освен това, един конвенционален автомобил има значителни разходи за масла и друга поддръжка всяка година. Тези разходи при електромобила са равни на 0 лева. Всичко това прави електромобила около 6 пъти по-икономичен в дългосрочен план. Освен това, електромобилите са значително по-практични и лесни за управление, особено в натоварена градска среда. Те осигуряват тихо придвижване, с което драстично спомагат и за намаляването на шума. 
 

Проект: "Нови възможности за грижа" Договарящ орган – Агенция за социално подпомагане. Стойност около 50 000 лв. месечно в зависимост от броя на потребителите и личните асистенти .
 
Проектът  създава устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Потребители 106 лица. Лични асистенти 103 лица.  
 

Проект по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Асеновград” на стойност  499 260.00 лв.
 
Основен резултат от реализирането на проекта е изработването на ИПГВР  на гр. Асеновград, който да е насочен към устойчиво и трайно преодоляване на проблемите от икономически, природен и социален характер в града и преминаване към по-устойчиво и интегрирано градско развитие.
Резултати от проекта са: Изготвен ИПГВР с времеви хоризонт до 2020 г.; Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация; Изготвена визия за развитието на града до 2020г.; Проведени обществени обсъждания; Определени зони за въздействие на ИПГВР; Формулирани цели и стратегии на ИПГВР; Идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично частни партньорства; Идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др; Изготвен план - график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР; Изготвен бюджет на ИПГВР; Изготвени индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР; Изработен нов ПУП или актуализиран действащ за зоните на въздействие включени в ИПГВР; Преценка за необходимост от ЕО и ОС на ПУП; Разработени предпроектни проучвания за проекти включени в ИПГВР.
 В ИПГВР  са одобрени три зони за въздействие, а именно:
Зони с преобладаващ социален характер – това са територии с преобладаващи жилищни функции имащи изявени социално-икономически проблеми и лошо състояние на физическата среда: техническа инфраструктура, сграден фонд, зелени пространства, градско обзавеждане.
Зони на публични функции с висока обществена значимост – централни градски части включващи: административни и обществени сгради, пешеходни зони, обекти за спорт и отдих с общоградско значение.
Зони с потенциал за икономическо развитие – територии с основно предназначение за производствени и други бизнес дейности, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващи и нови икономически дейности.
 Мерките, обект на проектиране са: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани; Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи; Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински образователни институции – в т.ч и на детски ясли и градини, обединени детски заведения; Внедряване на мерки за енергийна ефективност; Основен ремонт/ реконструкция/обновяване на общински културни институции - културни центрове, театри, читалища, библиотеки и други.
 

Проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 г. за град Асеновград”, по  Оперативна програма „Регионално развитие”  2007-2013 г. на стойност  512 788 лв.
 
Резултат от проекта е разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност (работни проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) с които Община Асеновград ще има възможност да кандидатстват за финансиране със средства по линия на оперативната програма „Региони в растеж”  през  програмен период 2014 – 2020 г.
 Разработиха се проекти за следните обекти:
1. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”.
2. Благоустрояване на част от централната зона и площад „Академик Николай Хайтов”.   
3. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ „Зорница”.
4. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ „Надежда”.
5. Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад”.  
 

Проект: „Подкрепа за достоен живот”. Община Асеновград беше партньор на Агенция за социално подпомагане, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” Усвоените средства са на стойност 1 151 895 лв.
 
Проектът изпълни основната си цел за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”. Предоставиха се услуги общо на 109 потребители, а сключените договори с лични асистенти са общо 119. 
 

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет”: „Повишаване на квалификацията на служителите в община Асеновград“.  Стойност  89 931,02 лв.
Проектът постигна заложените цели, а именно : Провеждане на обучения за развиване на  ключовите компетентности на служителите и провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност на служителите.  Целевата група на проекта включи всички служители на община Асеновград, кмет, заместник-кметове. Резултатите от дейностите по проекта ще доведат до усъвършенстване на работата на общинската администрация и подобряване на ефективността й за качествено обслужване на гражданите и бизнеса. По проекта  бяха обучени 176 служителя на 17 теми. 
      

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” „Ефективна и модерна администрация - община Асеновград”.  Стойност 151 897,06 лв.
 
Проектът постигна основната си цел за подобряване на ефективността на общинска администрация Асеновград, чрез подобряване на организацията и работните процеси в администрацията и стимулиране на организационното развитие на административната структура. Основни дейности по него бяха : дейности по организация и управление; извършване на функционален анализ на общинската администрация; разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на администрацията; подобряване на организацията и работните процеси в общината;  провеждане на обучение; популяризиране на проекта. Проектът постигна заложените цели да се оптимизира процеса на разработване, изпълнение и контролиране на политики, провеждани от община Асеновград за постигане на стратегически цели на общинската администрация; разработи се единна система за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегическите документи в общината; разработиха се и се изпълняват качествено стратегическите документи за  програмен период  2014-2020г. в синхрон с потребностите на местното население, националните и регионални стратегически цели. Целевите групи на проекта бяха: Общинската администрация и структури на гражданското общество. Разработени бяха правила и методики за мониторинг, контрол и оценка на политиките за развитие на общината; Разработен  общински план за развитие на община Асеновград за периода 2014-2020 г.; Разработена концепция за пространствено развитие на община Асеновград. 
 

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет” „Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период” на стойност 79 072.47 лв.
 
В резултат на проекта в периода м. февруари – м. юни 2014 г. се разработи Общински план за развитие на община Асеновград за 2014-2020 г. Общинският план за развитие на община Асеновград за 2014-2020 г. e разработен в съответствие с изискванията на Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014 – 2020 г., разработени от Министерство на регионалното развитие. Той отчита заложените цели и приоритети в документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020г.). Сред тях един от най-важните документи е Областната стратегия за развитие на област Пловдив.  
 
Стратегическата рамка на ОПР се базира на местния потенциал на Община Асеновград, от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и от политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Аналитичната част на състоянието и развитието на териториалния социално-икономически комплекс на община Асеновград, обхваща периода 2007-2011/12 г., и се базира на официалната статистическа и оперативна информация, която бе възможно да се осигури от различните институции и фирми. На тази база са  определени стратегическите и специфичните цели за развитието на Община Асеновград, чиято реализация ще допринесе за постигане на поставените цели на по-горните нива в стратегическото планиране – областно, регионално, национално и европейско. 
 

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”: „Помощ в дома” Договарящ орган – Агенция за социално подпомагане.  Стойност - 247 249.60 лв.
Проектът изпълни основната си цел да се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда на хора, които са в пълна или частична невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Специфичните цели по проекта бяха: 1.Създаване на Звено за услуги в домашна среда, насочени към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица от целевите групи. 2. Утвърждаване на общински модел за предоставяне на услуги в домашна среда  и разгръщането им на територията на цялата община. 3. Създаване на работни места в сектора на социалната икономика, както и да се осигури възможност за предоставяне на бедността при безработни лица.  Заложена целева група по проекта бяха: 74 бр. лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване (вкл. 4 бр. деца); 10 бр. възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване; 42 безработни лица, които ще бъдат наети като персонал в Звеното за социални услуги. След реализация на проекта през него са преминали 129 бр. лица с увреждания и 54 лица персонал.
 

Проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” Социално включване на трайно институционализирани деца с увреждания в община Асеновград”.  Стойност  на проекта 184 815.50 лв.
 
Целта на проекта е да се създаде устойчив модел в община Асеновград за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Специфичните цели на проекта са: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания след професионална оценка на потребностите на всяко дете. Създаване на възможности за социална включване и спазване правата на децата с увреждания, настанени в услугата от резидентен тип, чрез социална работа от обучен и мотивиран персонал. Създаване на модел за качествена грижа в среда, близка до семейната за деца с увреждания, съобразно индивидуалните им потребности.
 
Проектът е насочен към гарантиране и подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване на 12 лица, настанени в домове за деца с трайни увреждания и две места за спешен прием на деца с увреждания от общността. Концепцията за всички проектни дейности в настоящия проект е да стимулира социалната активност на ползвателите на предвидената за разкриване социална услуга. Целевите групи по проекта са 12 деца от Домове за медико-социални грижи и Домове за деца с умствена изостаналост, деца с увреждания от общността - 2 лица и не по-малко от 2 лица от семейства на деца с увреждания. Персонала ангажиран в социалните услуги за деца са: управител ЦНСТ, социален работник, медицинска сестра, детегледачи, хигиенист.
   

Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”  реализирани 5 проекта
 
1. Проект:  „Изграждане на канализация на с.Конуш” – фаза 1 Усвоени средства – 424 840 лв.
Бенефициенти по проекта бяха жителите на с. Конуш.  Основните цели залегнали  в  проекта бяха: Подобряване и развитие на инфраструктурата и канализационната  мрежа в Община  Асеновград ; Изграждане на канализационна мрежа в с. Конуш ; Намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, посредством екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води; Опазване и подобряване състоянието на водите, както и опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в общината ; Подобряване на  санитарно-хигиенните условия за живот и  намаляване на здравния риск за населението  с. Конуш; Подобряване на благосъстоянието на населението повишаване на цените на имотите и земята в селото.
 
2. Проект: „Изграждане на канализация на с. Козаново” Усвоени средства – 107 520 лв.
Бенефициенти по проекта бяха жителите на с. Козаново.  Цели залегнали  в  проекта бяха:
Подобряване и развитие на инфраструктурата и канализационната  мрежа в Община  Асеновград ; Изграждане на канализационно мрежа в с. Козаново; Опазване и подобряване състоянието на водите, както и опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в общината; Подобряване на  санитарно-хигиенните условия за живот и  намаляване на здравния риск за населението с. Козаново; Подобряване на благосъстоянието на населението повишаване на цените на имотите и земята в селото.
 
3. Проект: „Изграждане на канализация на с. Леново” – фаза 1 Усвоени средства - 623 238 лв.
Бенефициенти по проекта бяха жителите на с. Леново.  Цели залегнали в проекта бяха:
Изграждане на канализационна мрежа на с. Леново; Присъединняване на населението на с. Леново  към канализационната мрежа; Подобряване  на условия  за живот  на населението; Намаляване опасността от замърсяване на водоснабдяващите подземни източници и от разпространение на  зарази; Подобрено благосъстоянието на населението повишени цените на имоти и земята в селото;
 
4. Проект: „Водоснабдяване на група Горнослав” Усвоени средства - 1 253 757 лв.
Бенефициенти по проекта бяха жителите на селата Горнослав, Долнослав , Червен, Стоево, Леново, Искра. След реализацията на проекта се постигна: Подобряване на икономическите показатели на водоснабдителната система и значително намаляване на загубите; Снабдяване на всички потребители с вода, отговаряща на изискванията за питейни нужди, с необходимите количества и налягане; Осигуряване на нормални експлоатационни условия; Намаляване честотата на авариите и необходимостта от ремонт на отделните водопроводни участъци, както и минимизиране здравния риск за населението, вследствие опасността от вторично замърсяване на питейните води; Устойчивост и ефективност на водоснабдяването, което е жизнено важен елемент за опазване здравето и живота на населението;
 
5. Проект: „Проект и изпълнение на цялостна модернизация и реконструкция на Общински пазар, Асеновград” фаза 1.  Проектът е на обща стойност 4 900 000лв.
Усвоени средства по програмата за фаза 1 са  600 000 лв.
Бенефициенти по проекта са жителите на Община Асеновград. Основни цели заложени в проекта са: Подобряване на икономическите показатели на територията на града; Значително подобряване на условията за развитие на търговия на територията на града;  Създаване на удобства за търговците и потребителите на общинския пазар; Модернизиране на инфраструктурата на новия пазар; Създаване на предпоставки за създаване на работни места.
 

Проект  по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.   “Асеновград - свещената порта на Родопите”. Стойност 3 045 384.01 лв.
 
Проекта постигна основната си цел превръщането на емблематичната за града Асенова крепост в конкурентоспособна туристическа атракция. Основните дейности по проекта бяха  насочени към цялостно и трайно подобряване и обновяване на визията на историческия комплекс. Извърши се реставрация и консервация, както и подобряване инфраструктурата около него. Разшири се вече съществуващия паркинг и  се изгради голям информационен център. По самия  крепостeн комплекс се подмениха настилките, изградиха се на нови стъпала и каменна зидария, монтирани бяха парапети по всички опасните места, цялостно почистване от растителността, оформяне на пътеките и алеите за преминаване,  реконсервация на горните повърхности на крепостните градежи и консервационна запечатка на средновековните зидове. Оформиха се кътове за отдих и се монтираха пейки. Постави се художествено и парково осветление от над 240 прожектора. В крипта на църквата се оформи зала, която ще се използва като информационно-културен център,  подмени се изцяло покривната част на църквата и др. Достави се географска информационна система (ГИС). Посетителят може да получи необходимата информация за места за посещение.  ГИС  дава възможност да се посочи на карта както местоположението на отделните обекти, така и да се представи цялата текстова и документална информация, включително със снимки, видео материали, графики и триизмерни изображения. Беше изготвен 3 D модел на крепостта, както и виртуална разходка из цялата крепост. Тази информация е публикувана в Интернет портала на община Асеновград, както и на 5 информационни киоски. Доставиха се  и се монтираха 2 броя видеостени, на които се  излъчват специално направени по проекта кратки филми рекламиращи Асеновата крепост и основните туристически забележителности в общината. Достави се пълно оборудване за туристическия информационен център – стелажи, столове, бюра, шкафове, витрини и др. Доставиха  се  още хардуерен сървър,  настолни и мобилни компютърни системи, визьори за наблюдение, информационни киоски  и др. Експонира се средновековна бойна техника в подножието на крепостта - метателни и стенобойни машини в реални размери - 2 броя балисти , 2 броя катапулти, 1 таран и 1 бойна кула, които са важен елемент за пресъздаването на историческата действителност. Изгради се система за видеонаблюдение. Изработиха се 2 бр. макети на крепостта. Изготвиха  се  емблема на археологическия комплекс Асенова крепост, туристическа брошура с кратка история на археологическия комплекс, луксозен туристически гайд на 7 езика, сайт, 3 броя промоционални филми озвучени на по 7 езика всеки. Филмите дават възможност новосъздадената атракция да се рекламира в различни медии, включително интернет. Наети и поставени за  срок от една година са пет рекламни билборда, които ще рекламират туристическата атракция комплекс „Асенова крепост”. Обучиха се 10 души по професия „Аниматор в туризма” част от които работят в реновирания туристически център.  
 

Проект по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-201 г. „Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда, чрез предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Асеновград”. Стойност : 944 315,59 лв.
 
Проектът постигна основната си цел – подобряване на физическата среда и превенция на риска, предотвратяване на наводнения и намаляване на риска за хората и околната среда. Аман дере се намира в югозападната част на гр. Асеновград в полите на Родопите. Водосборният басейн се формира от северните склонове на Родопите между с. Лясково и гр. Асеновград, разположен между коти 902 м и 242 м с обща площ от 2,04 км². Постъпващите повърхностни води в дерето причиняваха неговото затлачване, вследствие на което при проливни дъждове водите се разливаха по улиците на града, като причиняваха ерозия на пътните настилки, наводнения на къщи и мазета и затруднения на движещите се транспортни средства. Заливаните площи бяха 370.8 дка.
 
Основната дейност по проекта-строително-монтажните работи включваха почистване на дерето от храсти и наноси до чертите на града, извършване на корекция на наклона на двата бряга, изграждане на водохващане с филтър на повърхностните води от дерето и изграждане на извеждащ водопровод, в това число под пътя Асеновград - Смолян и под жп линията Асеновград – Пловдив, и заустване на тръбите в коритото на река Чая. 
 

Проект по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр. Асеновград”. Стойността 786 832,40 лв.
 
Проекта постигна основната си  цел  осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в Община Асеновград, заменящи институционалната грижа. Новият вид резидентни услуги целят осигуряване на качество на живот, гарантиращо пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на децата и младежите с увреждания в естествената за тях среда, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа в Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ гр. Асеновград.
 
Капацитетът на новоизградения център е 12 деца и младежи с увреждания от специализирани и институции и 2 допълнителни места за настаняване от общността по спешност. 
 

Проект по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” „Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност”. Стойност : 4 257 761 лв.
 
Проектът постигна основната си цел - осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност в образователната инфраструктура, подобряване на качеството на жизнената и работна среда и нивото на образователния процес и подобряване на достъпността до образование и грижи за децата в Община Асеновград. 
 
Целевите групи, положително повлияни от проекта са: Ученици в средно-образователни институции в обхванатите обекти на интервенция - 1 846 младежи, Ученици в основни образователни институции в обхванатите обекти на интервенция- 559 деца, Деца от 2 до 7 г. , настанени в обединени детски заведения и целодневни детски градини, - 863 деца, Ученици от малцинствени групи, включително роми в основни и средни образователни институции- 779 ученици, Деца от малцинствени групи, включително роми в детски заведения-135 деца, Деца и ученици с физически увреждания-10 деца/младежи, Служители в учебните заведения. - 386 души , както и 6 536 души - родители на учениците жители на Асеновград, с. Тополово , кв. Долни Воден, млади семейства- 863, семействата на заетите в образователната инфраструктура- 386.
 
 Приложиха се мерки за енергийна ефективност в следните детски и учебни заведения: СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" – гр. Асеновград; СОУ "Св. Княз Борис І" – гр. Асеновград; ОУ "Панайот Волов" – гр. Асеновград, кв. Д. Воден; ОУ "Отец Паисий" – с. Тополово; ОДЗ "Бако Динчо" – гр. Асеновград; ОДЗ "Асенова крепост" – гр. Асеновград; ЦДГ "Дружба" – гр. Асеновград; ЦДГ "Слънце" – гр. Асеновград; ЦДГ "Мир" – гр. Асеновград.
 
Строително - ремонтните дейности включваха - топлинна изолация на външните стени на сградите, включваща полагане на топлоизолация, подмяна на дървена дограма с PVC с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло, полагане на топлоизолация на покрив, основен ремонт на вътрешните отоплителни инсталации и отоплителни тела, обновяване на котелните стопанства, обновяване на системите на БГВ с използване на слънчеви колектори.
 Постигнати резултати от реализацията на проекта :
-ремонтирани сгради на 9 обекта с обща РЗП 26 927,25 кв.м;
-подобрени енергийни характеристики на сградите;
-подобрена ефективност на топлоснабдяване;
-намаляване на енергоемкостта, разходите за енергия и вредните емисии;
-привеждане на сградите съобразно изискваните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт, както и създаване на условия за нормално протичане на учебния и възпитателния процес;
- 5 398,86 MWh средногодишно спестени финансови ресурси вследствие на подобрена ефективност на топлоснабдяване и въведени мерки за енергийна ефективност;
- 3 268 ученици/деца с подобрени условия за протичане на учебния и   възпитателния процес в сградите на образователната инфраструктура
 

Проект:  Регионални мрежи за онлайн енергийно обучение.
 
Проектът се финансира по програмата Интелигентна Енергия – Европа (ИЕЕ).
Координатор на проекта е Националният технически университет – Атина (Гърция).
 
В рамките на проекта са разработени:
дигитални инструменти и методики: насочени към цифровизация на вече наличните инструменти и методологии, които са разработени до този момент за развитието на SEAPs.
Осигуряване на интернет платформа, която ще консолидира инструменти и указания за тяхното използване, както и за разпространението на знания за енергията в условията на намаляване на CO2, ВЕИ и РИЕ сред членовете на Конвента на кметовете. По-специално, тази платформа Мрежата ще предоставя следните услуги:
Разпространение: Аудио - Видео обучения, видео презентации, най-добрите практики, Новини / Обяви, книги /списания, е-списание/, Е-бюлетин.
Сътрудничество: събития (конференции, семинари), съобщения, виртуални общности.
Диалог: обмяна на съобщения, глас и видео, покани, e-конференции, виртуални събития, дискусионни форуми.
Управление на знанията: Форуми (Представяне на идеи, бъдещи проекти, искания за партньори / сътрудничество), библиотека с документи, анкети.
Ръководство и семинари за местните действащи лица: Провеждане на серия от семинари за обучение на местните участници и представители на местните власти, както и заинтересовани граждани, за по-добро разбиране и правилно използване на предоставяните е-енергийни услуги. За тази цел, ще бъдат реализирани следните действия:
Разработване на ръководство по отношение на е-платформа и услуги, включително и реални примери от живота, които ще бъдат преведени на няколко езика.
Осъществяване на две групи на обучителни семинари. Първата група от обучения, адресирана до местните власти с цел да се установи екипа, отговарящ за надзора над дейността на електронната платформа. Втората група от обучения с информативен характер и е адресирана до основните заинтересовани местни участници, така че те да могат да придобиват знания по отношение на услугите, предоставяни от е-платформа, както и начина, по който взаимодейства с ежедневния живот на общността.
 

 
Проект : „Цялостна реконструкция на част от път IV-58017 Жълт камък - Узуново - Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с. Конуш /IV-58807/”, по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.».  Крайна стойност 4 390 485,71 лв.
 
 Проекта  осъществи така закъснялата цялостна реконструкция на отсечката до с. Жълт камък на базата на съществуващия пробив с частична трошенокаменна настилка, с оглед нормализиране на транспортните връзки със селищната система и страната. С реконструкцията на пътя, населението от Жълт камък и Узуново вече има връзка както с Асеновград, така и с Кърджали. По проекта бяха извършени следните СМР дейности: земни работи, асфалтови работи, малки съоръжения, пътни знаци, пътна маркировка.
 
С реализацията на проекта  се осъществи и реконструкция на отсечката с. Богданица - с. Конуш, с което се довърши пътя „Избеглии - Конуш - Поповица”. Пътя се намира в две общини –Садово и Асеновград. Реконструираната отсечка  е  близо три километра и половина и със пускането и  се съкрати връзката и значително се намали времето за пътуване, от една страна към Първомай и пътя за Бургас, от друга – към Пловдив. От реконстукцията на този път се възползва населението на селата: Избеглии, Конуш, Ахматово, Богданица и Поповица.
 
По проекта  бяха  извършени следните СМР дейности: почистване на строителната площадка, земни работи, настилки, асфалтови работи, отводняване, огради пътни знаци и маркировка.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ