Капиталови разходи

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2019 г., приет с Решение № 1756 от 30.01.2019 г. на Общински съвет Асеновград
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ