Комисии

Постоянната комисия по Общинска собственост (придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приватизация и следприватизационен контрол);

1. Ферди Кадир - Председател

2. Ангел Димитров - Секретар

3. Гео Караданов

4. Георги Хаджиламбрев

5. Димитър Янев

6. Николета Каварджиева

7. Юсуф Аптиш


Постоянната комисия по Бюджет и финанси (регионална, икономическа и инвестиционна политика, общински финанси, данъци, такси, финансово-стопанска дейност на общинските дружества, предприятия и дейности, извънбюджетни сметки и усвояване на средства от Европейския съюз);

1. Селим Емин - Председател

2. Аспарух Атанасов - Секретар

3. Георги Самаров

4. Емил Караиванов

5. Катя Георгиева

6. Костадин Яков

7. Ферди Кадир


Постоянната комисия по Устройство и развитие на територията на общината (инфраструктура, обществен ред и сигурност, водоснабдяване и канализация, енергоснабдяване, далекосъобщения, благоустрояване и комунална дейност, безопасност на движението, транспорт);

1. Костадин Яков - Председател

2. Станислав Кехайов - Секретар

3. Апостол Тименов

4. Борислав Радославов

5. Иванка Авкова

6. Илдърай Мустафа

7. ​Юсуф Аптиш


Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности

1. Несрин Рамаданова-Юмерова - Председател

2. Николета Каварджиева - Секретар

3. Георги Хаджиламбрев

4. Димитър Кумчев

5. Илдърай Мустафа

6. Красимира Йовкова

7. Сотир Кафалов


Постоянната комисия по Образование и култура (културно-историческо наследство, вероизповедания, младежки дейности, спорт и туризъм);

1. Камен Куцев - Председател

2. Катя Георгиева - Секретар

3. Димитър Кумчев

4. Илия Кендев

5. ​Кръстьо Момчилов

6. Нургюл Юсуф

7. Петко Чирпанлиев


Постоянната комисия по Екология (опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси, селско и горско стопанство, водни ресурси);

1. Николета Каварджиева - Председател

2. Селим Емин - Секретар

3. Георги Никитов

4. ​Камен Куцев

5. Константин Костадинов

6. Красимира Йовкова

7. Петър Филипов


Постоянната комисия ПРАВНА (нормативна уредба, взаимодействие със структури на гражданското общество, предложения, жалби, сигнали и петиции на граждани);

1. Константин Костадинов - Председател

2. Нургюл Юсуф - Секретар

3. ​Ангел Димитров

4. ​Аспарух Атанасов

5. Димитър Янев

6. Енко Найденов

7. Станислав Кехайов


Постоянната комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията:

1. Борислав Радославов - Председател

2. Константин Костадинов - Секретар

3. Апостол Тименов

4. Гео Караданов

5. ​Георги Самаров

6. ​Илдърай Мустафа

7. Станислав Кехайов

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ