Комисии

Постоянната комисия по общинска собственост (придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приватизация и следприватизационен контрол);

1. Ферди Кадир-председател

2. Даниела Чехларова-секретар

3. Селим Емин

4. Антон Джиголинов

5. Маргарита Стоилова

6. Гео Караданов

7. Ангел Димитров


Постоянната комисия по бюджет и финанси (регионална, икономическа и инвестиционна политика, общински финанси, данъци, такси, финансово-стопанска дейност на общинските дружества, предприятия и дейности, извънбюджетни сметки и усвояване на средства от Европейския съюз);

1. Радослав Янков-председател

2. Нуретин Тасим-секретар

3. Ферди Кадир

4. Илия Кендев

5. д-р Емил Караиванов

6. Божидар Малинов

7. Даниела Чехларова


Постоянната комисия по устройство и развитие на територията на общината (инфраструктура, обществен ред и сигурност, водоснабдяване и канализация, енергоснабдяване, далекосъобщения, благоустрояване и комунална дейност, безопасност на движението, транспорт);

1. Хюсеин Караджов-председател

2. Борислав Радославов-секретар

3. Костадин Яков

4. Юсуф Аптиш

5. Божидар Малинов

6. Иван Иванов

7. Милко Милков


Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности

1. д-р Георги Хаджиламбрев-председател

2. Бехие Узун-секретар

3. Илдърай Мустафа

4. Иван Иванов

5. Екатерина Гешева

6. д-р Емил Караиванов

7. Дамян Борисов


Постоянната комисия по образование и култура (културно-историческо наследство, вероизповедания, младежки дейности, спорт и туризъм);

1. Камен Куцев - председател

2. Хюсеин Караджов-секретар

3. Мария Вълканова

4. Васил Бураджиев

5. Айсин Кюлджю

6. Апостол Тименов

7. Мариан Велев


Постоянната комисия по екология (опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси, селско и горско стопанство, водни ресурси);

1. Нуретин Тасим-председател

2. Васил Бураджиев-секретар

3. Петър Филипов

4. Юсуф Аптиш

5. Борис Колев

6. Илия Кендев

7. Дамян Борисов


Постоянната комисия ПРАВНА (нормативна уредба, взаимодействие със структури на гражданското общество, предложения, жалби, сигнали и петиции на граждани);

1. Апостол Тименов председател                         

2. Ангел Димитров - секретар      

3. Радослав Янков

4. Ана Иванова

5. Гео Караданов

6. Айсин Кюлджю

7. Антон Джиголинов


Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията:

1. Борислав Радославов-председател

2. Борис Колев-секретар

3. Камен Куцев

4. Селим Емин

5. Мариан Велев

6. Антон Джиголинов

7. Милко Милков

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ