Наредби

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Асеновград, приета с решение № 1045 от 22.12.2021 г. на ОбС.

Публикувана на: 04.01.2022 г.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти, приета с Решение № 653 с Протокол 24 от 21.04.2021 г. на ОбС, Асеновград, изменена и допълнена с Решение № 1857 от 30.08.2023г. на Общински съвет- Асеновград


Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и спортно - туристическата дейност в Община Асеновград, приета с Решение № 420/ 28.10.2020г. на ОбС 


Наредба за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на община Асеновград, приета с Решение 382/ 30.09.2020 г. на ОбС


Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Асеновград, приета с Решение № 316/15.07.2020 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1631/22.03.2023 г. на ОбС


Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти собсвеност на Община Асеновград, приета с Решение № 2130/ 09.10.2019 г. на ОбС


ОТМЕНЕНА
 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 979 от 19.06.2013 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 232/ 30.03.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1260/ 31.01.2018 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1572/ 29.08.2018 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1811/ 12.07.2023 г. на ОбС, изм. и доп. с Решение 175/ 27.03.2024г. на ОбС
 

ОТМЕНЕНА
 
Отменена с Реш. № 1332/22.07.2020 г. на Административен съд - Пловдив
 

 

 

 

ОТМЕНЕНА
Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Асеновград, приета с Решение № 225/ 30.03.2016 г. на ОбС, отменена с реш. № 420/ 28.10.2020 г. на Общински съвет- Асеновград 
 

В СИЛА ОТ 01.01.2017 г.
Наредба за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 641\ 26.10.2016 г. на ОбС, изменена и допълнена с Решение № 988/ 14.06.2017 г., изм. и доп. с Решение № 2061/ 28.08.2019 г. на ОбС

Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Асеновград, приета с Решение № 660/19.12.2012 г. на ОбС, изменена и допълнена с Решение № 605/28.09.2016 г., изменена и допълнена с Решение № 1860/30.08.2023 г.

В СИЛА ОТ 01.06.2016 г.
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград, приета с решение № 344/27.04.2016 год., изм. и доп. с реш. № 718/21.12.2016 г., изм. и доп. с реш. № 792/22.02.2017 г., изм. с реш. № 1026/05.07.2017 год., изм. и доп. с реш. № 1335/28.03.2018г. на ОбС,  изм. и доп. с решение № 1425/16.05.2018 г., изм. и доп. с решение № 1475/13.06.2018 г., изм. и доп. с решение № 1476/13.06.2018 г., изм. и доп. с решение № 1765/30.01.2019 г., изм. и доп. с решение № 832/25.08.2021 г., изм. и доп. с решение № 1260/ 18.05.2022 г., изм. и доп. с решение № 1859/ 30.08.2023 г., изм. и доп. с решение № 259/ 22.05.2024 г.
 

Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на град Асеновград, приета с Решение № 1670 от 29.10.2014 г. на ОбС, изм. и доп. с Решение № 1752/ 17.12.2014 г., изм. с реш. № 1980/ 20.05.2015 г., изм. и доп. с Решение № 2115/ 26.08.2015 г., изм. и доп. с Решение № 333/ 27.04.2016 г., изм. и доп. с Решение № 555/31.08.2016 г. , изм. и доп. с Решение № 794/22.02.2017 г., изм. и доп. с Решение № 1074/ 30.08.2017г. , изм. и доп. с Решение № 1637/ 24.10.2018 г.


ОТМЕНЕНА


Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, приета с Решение № 980 от 19.06.2013 г. на Общински съвет – Асеновград, изменена и допълнена с Решение № 1816 от 30.08.2023 г. на Общински съвет – Асеновград и Решение № 141 от 28.02.2024 г. на Общински съвет – Асеновград


ОТМЕНЕНА

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 715 /30.01.2013г. на ОбС, изм. и доп. с Решение №1571/29.08.2018 г., отменена с Решение № 730/16.06.2021 г.


Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 713 от 30.01.2013 г. на ОбС, изм. и доп. с Решение № 2131/ 09.10.2019 г. на ОбС

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Асеновград, приета с Решение № 320 от 16.05.2012 г. на ОбС, изм. и доп. с Решение № 2016/ 03.07.2019 г.

ОТМЕНЕНА

 Наредба за организация и контрол при паркирането на МПС на територията на град Асеновград, приета с Решение № 971 от 08.09.2010 г, отменена с решение №1284/ 13.07.2011 г. на ОбС  


ОТМЕНЕНА 

Наредба управление на отпадъците на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 458 от 25.02.2009 г, отменена с решение №713/ 30.01.2013 г. 


ОТМЕНЕНА
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти, приета с Решение № 351 от 22.10.2008 г., изменена и доп. с Решение № 635/09.09.2009 год. на ОбС, изменена с Решение № 1802/ 27.02.2019 год. на ОбС

ОТМЕНЕНА 
Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Асеновград, приета с Решение № 323 от 10.09.2008 г. на ОбС, изм . и доп. с Решение № 2060/ 28.08.2019 г.


ОТМЕНЕНА
 Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, приета с решение №871/25.02.2003 год., изм. и доп. с реш.№229/18.06.2008 год, изм. и доп.с реш.№435/28.01.2009 год., изм. и доп. с реш.№ 529/20.05.2009 г., изм. и доп. с реш.№ 587/05.08.2009 г., изм. и доп. с реш.№ 760/27.01.2010 г. доп. с реш.№779/24.02.2010 г., доп. с реш.№806/31.03.2010 г., изм. и доп. с реш.№ 865/19.05.2010 г., изм. и доп. с реш.№ 906/23.06.2010 г., изм. и доп. с реш.№ 1069/26.01.2011 г., изм. и доп. с реш. № 1137 и 1138/30.03.2011 г., изм. и доп. с реш. № 1212/18.05.2011 г., изм.и доп. с реш № 36/14.12.2011 г. и реш. № 74/25.01.2012 г, изм. и доп. с реш № 383/20.06.2012 г. и реш. № 413/11.07.2012 г.,изм. и доп. с реш. № 661/19.12.2012 г., изм. и доп. с реш. № 982/19.06.2013 г., изм. и доп. с реш № 1277/29.01.2014 г., изм. и доп. с реш № 1478/28.05.2014 г., изм. и доп. с реш № 1616/27.08.2014 г., изм. и доп. с реш № 1730/19.11.2014 г., изм. и доп. с реш № 1813/18.02.2015 г., изм. и доп. с реш № 1869/ 25.03.2015 г., изм.с  реш. №1988/20.05.2015 г., изм.с реш. №15/02.12.2015 г. на ОбС, отменена с решение № 344/27.04.2016 год. 

Наредба за символите и отличията на община Асеновград, приет с Решение № 193 от 23.04.2008 г. на ОбС


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград, приета с решение № 102 от 27.02.2008 г.и доп. с реш.№ 434/28.01.2009 год и доп. с реш.№761/27.01.2010 год., доп. с реш.№1070/26.01.2011 год., изм. и доп. с реш. № 662/19.12.2012г., изм. и доп. с реш. № 1252/18.12.2013г., изм. и доп. с реш. № 215/17.02.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 482/ 06.07.2016 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1390/25.04.2018 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 1764/30.01.2019 г., изм. и доп. с реш. № 171/25.03.2020 г., изм. и доп. с реш. № 1307/20.06.2022 г., изм. и доп. с реш. № 1530/14.12.2022 г., изм. и доп. с реш. № 1858/30.08.2023 г., изм.и доп. с реш. № 300/ 19.06.2024 г.)

В СИЛА ДО 31.12.2016 Г.
Наредба за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, безопасност на движението на територията на община-Асеновград, приета с решение №458/ 01.08.2012 г., изм. с решение №1670/ 29.10.2014 г., изм. и доп  с реш. № 2057/ 08.07.2015 г.,изм. и доп с реш. № 2116/ 26.08.2015 г., изм. и доп с реш. № 105/ 16.12.2015 г. на ОбС, изм. и доп. с реш. № 348/ 27.04.2016 г. на ОбС, отменена с реш. №641\ 26.10.2016 г. на ОбС

ОТМЕНЕНА
 Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Асеновград, приета с Решение 1477/27.06.2007 г. на ОбС, изм. и отменена с решение № 660/19.12.2012 г. на ОбС

ОТМЕНЕНА
 Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, приета с Решение 207/26.05.2004 г., изм. с Решение 902/23.05.2006г. и изм. с решение 1029/24.11.2010 г., изм. с решение № 1166/20.04.2011 г. на ОбС, отменена с решение №1303/ 12.02.2014 г. на ОбС 

ОТМЕНЕНА
 Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Асеновград, приета с Решение 734/30.11.2005 на ОбС, изм. 2006 г., изм.и доп. с решение №771/21.12.2005 год.,изм. с решение на ПОС №798/07.07.2006 по ахд №47/2006 год., изм.и доп. с реш.№ 915/23.06.2010 г,отменена с решение №1465/ 28.05.2014 г. на ОбС

ОТМЕНЕНА
 Наредба за отглеждане на животни, птици и други в жилищни имоти и парцели на територията на община Асеновград, приета с Решение 506/23.02.2005 г. на ОбС, отменена с решение № 382/ 30.09.2020 г. на ОбС

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Асеновград, приета с Решение 491/23.02.2005 г. на ОбС, изм. и доп. с решение № 1122/27.09.2017 г. на ОбС


ОТМЕНЕНА
 Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на община Асеновград, приета с Решение 164/26.04.2000 г. на ОбС, отменена с решение №715/ 30.01.2013 г. 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ