Заповед на Кмета на община Асеновград за ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

1175
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ   ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
  А-1750
 
гр.Асеновград,  03.09.2019 год.
       
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2, ал.4 и ал. 6 от Изборния кодекс
                                     
О Б Р А З У В А М :
 
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., съгласно Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции  и Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции, които са неразделна част от настоящата заповед.
 
Заповедта да се обяви публично на официалния сайт и чрез поставянето й на видно място в Информационен център на Община Асеновград, както и да се доведе до знанието на ТЗ «ГРАО» - гр. Пловдив, Областен управител на Област Пловдив и Общинска избирателна комисия – Асеновград.
 
Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Общината.
 
Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции
Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции
 
д-р Емил Караиванов  /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал:   /п/
Пенка Кисова – началник на отдел «Правен”
 
Изготвил:   /п/
Елка Карагьозова  – директор на дирекция „УРБД”
 
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ