Заповед № А-1184 от 14.06.2021 г. за местата за поставяне на агитационни материали във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г.

528
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
№ А-1184
 
Гр.Асеновград, 14.06.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 182, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал.5, чл. 183, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, чл. 184, ал. 1, чл. 186, ал. 3 и чл. 191 от Изборния кодекс и за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г.
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 
І. Места за поставяне на агитационни материали, както следва:
1. Табла – собственост на Община Асеновград, а именно:
23 /двадесет и три/ броя, номерирани от № 1 до № 23, разположени на площад „Академик Николай Хайтов”. Всяка партия и коалиция поставя агитационните си материали на таблото, съответстващо на номера в бюлетината обявено с решение № 195-НС от 09.06.2021 г. на ЦИК.
2. На сградите, в които са настанени политическите партии и коалиции.
3. На други сгради, огради и витрини агитационни материали се поставят след предоставено разрешение от собственика или управителя на имота.
 
ІІ. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.
2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
3. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
4. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
 
ІІІ. ЗАДЪЛЖАВАМ партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на това задължение на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, ще се налага глоба съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички политически партии, коалиции, инициативни комитети и средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Централна Избирателна Комисия
 
РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
София, 9 юни 2021 г.
 
ОТНОСНО: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
 
На основание чл. 57, ал. 1, т. 21 и чл. 262, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 163-НС от 31 май 2021 г. на 9 юли 2021 г., в 10,30 ч., в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1, във фоайето на зала „София“, вход откъм Ларгото, Централната избирателна комисия проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.След проведения жребий Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
Обявява следната поредност на номерата на партиите и коалициите в бюлетината:
1
Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000)
2
ПП СВОБОДА
3
Български национален съюз – НД
4
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
5
ГЕРБ-СДС
6
ПП АТАКА
7
Движение за права и свободи - ДПС
8
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!
9
ПП МИР
10
БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА
11
ВЪЗРАЖДАНЕ
12
ПП ПОДЕМ
13
БРИГАДА
14
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
15
ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО
16
БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ
17
ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА
18
ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
19
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК)
20
ПП ГЛАС НАРОДЕН
21
ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ
22
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
23
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната и се отпечатва върху бюлетините и протоколите на СИК и РИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. В бюлетините и в протоколите на СИК и РИК наименованията на партиите и коалициите се изписват без кавички.
Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред. Когато партията или коалицията не е регистрирала кандидатска листа в нито един изборен район или когато регистрацията е обявена за недействителна или е заличена, в бюлетината за гласуване извън страната не се определя номер или определеният номер по жребий не се изписва и не се оставя празен ред за съответната партия или коалиция.
Номерата на независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районната избирателна комисия.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
 
Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова
КН/ЛТ
Последна промяна:
Свалете в pdf