ЗАПОВЕД №А-1279 от 28.06.2021г. относно образуването на подвижни избирателни секции, обслужвани от подвижна избирателна кутия с номера: Секция №170100078, Секция №170100095, Секция №170100106

589
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№  А-1279
 
Гр.Асеновград,28.06.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.1 и ал.2, чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решения № 225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК-София и Решение на № 67-НС от 07.06.2021 г. на РИК-Пловдив област за произвеждане на избори за народни представители на 11.07.2021 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава да бъдат образувани три  избирателни секции, обслужвани от подвижна избирателна кутия с номера: Секция № 170100078, Секция № 170100095, Секция № 170100106.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ  /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал:  /п/
Инж.Петър Иванов – секретар на Община Асеновград
 
Изготвил: /п/
Айтен Салим – директор на дирекция АИО
Последна промяна:
Свалете в pdf