Заповед № А-1322 от 06.07.2021 г. относно обхвата на образуваните подвижни избирателни секции, обслужвани от подвижна избирателна кутия с номера: Секция № 170100078, Секция № 170100095, Секция № 170100106

418
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№  А-1322
 
Гр.Асеновград, 06.07.2021 г.
 
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл. 90, ал.1 и ал.2, чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, както и Решение № 225-НС от 13.06.2021 г. на ЦИК-София и Решение  № 134-НС от 30.06.2021 г. на РИК-Пловдив област за произвеждане на избори за Народни представители на 11.07.2021 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
І. За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава, обхвата на образуваните секции е както следва:
Секция № 170100078 – включва град Асеновград и с.Нареченски бани с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 25 /двадесет и пет/ в изборите за Народни представители на 11.07.2021 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100095 – включва селата Козаново, Конуш, Патриарх Евтимово, Златовръх и Стоево с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 22 /двадесет и два/ в изборите за Народни представители на 11.07.2021 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100106 – включва кв.Долни Воден-гр.Асеновград, кв.Горни Воден-гр.Асеновград и селата Червен, Горнослав, Тополово и Леново, с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 20 /двадесет/ в изборите за Народни представители на 11.07.2021 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация–Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК-Пловдив област и до Областна администрация – Пловдив. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
ИНЖ.СТОЯН ДИМИТРОВ /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград,
оправомощен със заповед № А-1307/02.07.2021 г.
на кмета на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf