Заповед № А-1885/ 20.09.2021 г. за образуване на секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и народни представители на 14.11.2021 г.

625
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
№ А-1885
гр. Асеновград, 20.09.2021 год.  
 
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2, ал.4 и ал. 6 от Изборния кодекс
                                     
О Б Р А З У В А М :
 
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и народни представители на 14.11.2021 г., съгласно Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции  и Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции, които са неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Асеновград, както и да се доведе до знанието на ТЗ на ГД «ГРАО» - гр. Пловдив, Областен управител на Област Пловдив и Районна избирателна комисия – Пловдив област.
Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Общината.
 
д-р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал:   /п/
Айтен Салим – директор на дирекция  АИО
 
Изготвил:   /п/
Маргарита Филипова – началник на отдел АИМТО
 
 
Последна промяна:
Свалете в pdf