Заповед № А-204 от 08.02.2021 г. за образуване на избирателни секции в Община Асеновград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

1407
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
А-204
 
гр.Асеновград, 08.02.2021 год.
        
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2, ал.4 и ал. 6 от Изборния кодекс
                                     
О Б Р А З У В А М :
 
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за Народни представители на 4 април 2021 г., съгласно Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции  и Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции, които са неразделна част от настоящата заповед.
 
Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Асеновград, както и да се доведе до знанието на ТЗ на ГД «ГРАО» - гр. Пловдив, Областен управител на Област Пловдив и Районна избирателна комисия – Пловдив област.
 
Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Общината.
 
д-р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал: /п/
Айтен Салим – директор на дирекция «АИО»
 
Изготвил: /п/
Милка Казанова –главен специалист в отдел „АИМТО“
 
Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции
Приложение № 2 Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции
Последна промяна:
Свалете в pdf