ЗАПОВЕД № А-944 ОТ 17.05.2021 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.07.2021 Г.

748
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ   ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
№   А-944
гр.  Асеновград, 17.05.2021 год.  
 
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2, ал.4 и ал. 6 от Изборния кодекс
                                     
О Б Р А З У В А М :
 
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за Народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции  и Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции, които са неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Асеновград, както и да се доведе до знанието на ТЗ на ГД «ГРАО» - гр. Пловдив, Областен управител на Област Пловдив и Районна избирателна комисия – Пловдив област.
Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Общината.
 
д-р ХРИСТО ГРУДЕВ  /п/
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал:   /п/
Айтен Салим – директор на дирекция «АИО»
 
Изготвил:   /п/
Милка Казанова –главен специалист в отдел „АИМТО“
 
Последна промяна:
Свалете в pdf