ЗАПОВЕД № А-2079 ОТ 14.10.2021 Г. ЗА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г.

411
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
№ А-2079
 
Гр.Асеновград, 14.10.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 182, чл. 183, ал. 3, ал. 4 и ал. 5, чл. 184, ал. 1, чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс и за произвеждане на избори за президент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г.
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 
І. Места за поставяне на агитационни материали, както следва:
1. Табла – собственост на Община Асеновград, а именно:
36 /тридесет и шест/ броя, номерирани от № 1 до № 36 разположени на площад „Академик Николай Хайтов”. Всяка партия и коалиция поставя агитационните си материали на таблото, съответстващо на номера в бюлетината обявено с решение № 735-ПВР/НС от 13.10.2021 г. на ЦИК.
2.  На сградите, в които са настанени политическите партии и коалиции.
3. На други сгради, огради и витрини агитационни материали се поставят след предоставено разрешение от собственика или управителя на имота.
 
ІІ. ЗАБРАНЯВАМ:
1.  Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.
2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
3. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
4. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
 
ІІІ. ЗАДЪЛЖАВАМ партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на това задължение на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, ще се налага глоба съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички политически партии, коалиции, инициативни комитети и средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf