ЗАПОВЕД №А-2156 ОТ 28.09.2022Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ С НОМЕРА: СЕКЦИЯ №170100078, СЕКЦИЯ №170100095, СЕКЦИЯ №170100106

306
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
­­­А-2156
 
Гр.Асеновград, 28.09.2022  г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК-София за произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
І. За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава, обхвата на образуваните секции е както следва:
Секция № 170100078 – включва селата Горнослав, Долнослав, Леново, Тополово и кв.Долни Воден с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 14 /четиринадесет/ в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100095 – включва селата Конуш, Патриарх Евтимово, Козаново, Златовръх, Нареченски бани и кв. Горни Воден с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 13 /тринадесет/ в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100106 –  включва Асеновград с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 23 /двадесет и три/ и всички населени места на територията на община Асеновград с подадени заявления от избиратели, болни от COVID-19 или контактни,  поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Заповедта да бъде оповестена публично чрез публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК-Пловдив област и до Областна администрация – Пловдив. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов-Секретар на Община Асеновград.
 
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ  /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-2135 от 23.09.2022 г. на кмета на Общината
 
АС/МК
Последна промяна:
Свалете в pdf