ЗАПОВЕД №А-2160 ОТ 28.09.2022Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В МБАЛ-АСЕНОВГРАД ЕООД И СЕЛО НАРЕЧЕНСКИ БАНИ С НОМЕРА: СЕКЦИЯ №170100107, СЕКЦИЯ №170100108 И СЕКЦИЯ №170100109

258
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№ А-2160
 
Гр.Асеновград, 28.09.2022  г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1233-НС от 11.08.2022 г.  на ЦИК, заповед  № 419 от 26.09.2022 г. на Д-р Мария Даракчиева – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение –Асеновград“ ЕООД и заповед № А-288 от 26.09.2022 г. на д-р Атанас Тилев - Управител на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД – село Нареченски бани и заповед № А-327 от 26.09.2022 г. на д-р Атанас Бучков - Директор на „Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – село Нареченски бани
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
Следните номера на образуваните три  избирателни секции:
Секция №170100107, която обслужва всички пациенти, настанени в МБАЛ-Асеновград ЕООД, с местонахождение: град Асеновград, ул. „Александър Стамболийски“ № 28.
Секция № 170100108, която обслужва всички пациенти, настанени в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, София – Нареченски бани, с местонахождение: село  Нареченски бани, ул. „Родопи“ № 1.
Секция № 170100109, която обслужва всички пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, София – Нареченски бани, с местонахождение: село  Нареченски бани, ул. „Панорама“ № 8. 
Заповедта да бъде оповестена чрез публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
            
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ /п/  
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-2135 от 23.09.2022 г. на кмета на Общината
 
АС/МК
Последна промяна:
Свалете в pdf