ЗАПОВЕД №А-2251 ОТ 01.11.2021Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ С НОМЕРА: СЕКЦИЯ №170100078, СЕКЦИЯ №170100095, СЕКЦИЯ №170100106

338
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№ А-2251
 
Гр.Асеновград, 01.11.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1.За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат  дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава, образувам три  избирателни секции, обслужвани от подвижна избирателна кутия.
2.Утвърждавам следните номера на подвижните избирателни секции:  Секция№ 170100078,  Секция № 170100095, Секция № 170100106.
 
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ  /п/
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf