ЗАПОВЕД №А-2284 ОТ 08.11.2021Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА две избирателни секции в МБАЛ-Асеновград ЕООД С НОМЕРА: СЕКЦИЯ №170100107 и СЕКЦИЯ №170100108

419
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№  А-2284
 
Гр.Асеновград, 08.11.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 844-НС от 02.11.2021 г.  на ЦИК  и   заповед  № 472 от 04.11.2021 г. на Д-р Иван Червенков – управител на Многопрофилна болница за активно лечение -Асеновград ЕООД
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
Следните номера на образуваните две избирателни секции в МБАЛ-Асеновград ЕООД:
  • Секция № 10100107, която обслужва всички пациенти боледуващи от COVID 19, настанени в лечебното заведение
  • Секция № 10100108, която обслужва всички пациенти извън тези боледуващи от COVID 19, настанени в лечебното заведение.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
            
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ  /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-2278 от 05.11.2021 г. на кмета на Общината
Последна промяна:
Свалете в pdf