ЗАПОВЕД № А-2297 ОТ 09.11.2021 Г. ОТНОСНО ОБХВАТА НА ОБРАЗУВАНИТЕ ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ С НОМЕРА: СЕКЦИЯ № 170100078, СЕКЦИЯ № 170100095, СЕКЦИЯ № 170100106

493
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№  А-2297
 
Гр.Асеновград, 09.11.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс, както и Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК, Решение № 111-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на РИК-Пловдив област и Решение № 115-ПВР/НС от 03.11.2021 г. на РИК-Пловдив област за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
І. За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава, обхвата на образуваните секции е както следва:
Секция № 170100078 – включва град Асеновград /с кв.Горни Воден и кв.Долни Воден/ и село Нареченски бани с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 28 /двадесет и осем/ в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г., , местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100095 – включва селата Горнослав, Долнослав и Тополово с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 8 /осем/ в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г., , местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100106 – включва и селата Козаново, Конуш и Златовръх  с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 15 /петнадесет/ в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14.11.2021 г., , местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация–Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК-Пловдив област и до Областна администрация – Пловдив. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ   /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-2278 от 05.11.2021 г. на кмета на Общината
Последна промяна:
Свалете в pdf