ЗАПОВЕД №А-2311 ОТ 11.11.2021Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА две избирателни секции в село Нареченски бани С НОМЕРА: СЕКЦИЯ №170100109 и СЕКЦИЯ №170100110

438
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№  А-2311
 
Гр.Асеновград,  11.11.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 844-НС от 02.11.2021 г.  на ЦИК  и   заповед  № 237 от 08.11.2021 г. на Д-р Атанас Бучков  – директор „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс“ ЕАД-София-филиал Нареченски бани и заповед № 335 от 05.11.2021 г. на д-р Ат. Тилев - Управител на „Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД-с.Нареченски бани
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
        
Следните номера на образуваните две избирателни секции, както следва:
  • Секция № 170100109 - „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД - София - филиал село Нареченски бани, с адрес: село Нареченски бани, ул.“Родопи“ № 1.
  • Секция № 170100110 - „Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД - село Нареченски бани с адрес: село Нареченски бани, ул. „Панорама“ № 8.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
            
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ  /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-2278 от 05.11.2021 г. на кмета на Общината
Последна промяна:
Свалете в pdf