ЗАПОВЕД № А-2338 ОТ 17.11.2021 Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА СЕКЦИЯ 170100109 - ПОД КАРАНТИНА И ИЗОЛАЦИЯ

333
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№ А-2338
 
Гр.Асеновград,17.11.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 831-ПВР/НС от 29.10.2021 г.  на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на ЦИК
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1.За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, образувам  избирателна секция, обслужвана от подвижна избирателна кутия.
2.Утвърждавам следния номер на подвижната избирателна секция:  Секция № 170100109.
3.Определям обхват на секцията – община Асеновград.
                    
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ   /П/
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf