ЗАПОВЕД №А-2339 ОТ 17.11.2021Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА ДВЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В МБАЛ-АСЕНОВГРАД ЕООД С НОМЕРА: СЕКЦИЯ №170100107 И СЕКЦИЯ №170100108

360
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№  А-2339
 
Гр.Асеновград, 17.11.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 844-НС от 02.11.2021 г. на ЦИК и заповед № 508 от 17.11.2021 г. на Д-р Иван Червенков – управител на Многопрофилна болница за активно лечение -Асеновград ЕООД
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
Следните номера на образуваните две избирателни секции в МБАЛ-Асеновград ЕООД:
  • Секция № 170100107, която обслужва всички пациенти боледуващи от COVID 19, настанени в лечебното заведение
  • Секция № 170100108, която обслужва всички пациенти извън тези боледуващи от COVID 19, настанени в лечебното заведение.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
            
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /п/
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf