Заповед № А-257 / 07.02.2023 г. за образуване на избирателни секции във връзка с произвеждане на изборите за Народни представители на 2 април 2023 г.

466
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ   ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 А-257
гр.Асеновград,  07.02.2023  год.    
 
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2, ал.4 и ал. 6 от Изборния кодекс
                                     
О Б Р А З У В А М :
 
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на изборите за Народни представители на 2 април 2023 г., съгласно Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции  и Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции, които са неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Асеновград, както и да се доведе до знанието на ТЗ на ГД «ГРАО» - гр. Пловдив, Областен управител на Област Пловдив и Районна избирателна комисия – Пловдив област.
Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Общината.
 
д-р ХРИСТО ГРУДЕВ  /п/
Кмет на Община Асеновград
 
АС/МК
 
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf