ЗАПОВЕД № А-757 ОТ 29.03.2023Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ С НОМЕРА: СЕКЦИЯ №170100078, СЕКЦИЯ №170100095, СЕКЦИЯ №170100106

237
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
А-757
 
Гр.Асеновград,  29.03.2023  г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК-София за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
І. За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава, обхвата на образуваните секции е както следва:
Секция № 170100078 – включва селата Козаново, Конуш, Златовръх и  Нареченски бани с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 12 /дванадесет/ в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100095 – включва  селата Тополово, Горнослав, Долнослав,  кв. Горни Воден и кв. Долни Воден с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 13 /тринадесет/ в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100106 – включва Асеновград с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 27 /двадесет и седем/  в изборите за народни представители на 02.04.2023 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Заповедта да бъде оповестена публично чрез публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК-Пловдив област и до Областна администрация – Пловдив. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов-Секретар на Община Асеновград.
 
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ    /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-711 от 23.03.2023 г. на кмета на Общината
 
АС/МК
Последна промяна:
Свалете в pdf