ЗАПОВЕД № А-761 ОТ 29.03.2023Г. ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В МБАЛ-АСЕНОВГРАД ЕООД И СЕЛО НАРЕЧЕНСКИ БАНИ С НОМЕРА: СЕКЦИЯ №170100107, СЕКЦИЯ №170100108 И СЕКЦИЯ №170100109

183
Община асеновград, област пловдив
 
З А П О В Е Д
 
№ А-761
 
Гр.Асеновград, 29.03.2023  г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1700-НС от 23.02.2023 г.  на ЦИК, заповед  № 135 от 24.03.2023 г. на Д-р Мария Даракчиева – управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград“ ЕООД, заповед № 72 от 27.03.2023 г. на д-р Атанас Бучков - Директор на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – село Нареченски бани  и заповед № 97 от 29.03.2023 г. на д-р Атанас Тилев - Управител на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД – село Нареченски бани
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
Следните номера на образуваните три  избирателни секции:
Секция № 170100107, която обслужва всички пациенти, настанени в МБАЛ-Асеновград ЕООД, с местонахождение: град Асеновград, ул. „Александър Стамболийски“ № 28.
Секция № 170100108, която обслужва всички пациенти, настанени в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД, София – Нареченски бани, с местонахождение: село  Нареченски бани, ул. „Родопи“ № 1.
Секция № 170100109, която обслужва всички пациенти, настанени в „Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, София – Нареченски бани, с местонахождение: село  Нареченски бани, ул. „Панорама“ № 8. 
 
Заповедта да бъде оповестена чрез публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК-Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
            
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ  /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-711 от 23.03.2023 г. на кмета на Общината
 
АС/МК
Последна промяна:
Свалете в pdf