ЗАПОВЕД № А-852/15.04.2024 Г. ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09.06.2024 Г.

218
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
№  А-852
 
гр.Асеновград,  15.04.2024  год.
        
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2, ал.4 и ал. 6 от Изборния кодекс
                                     
О Б Р А З У В А М :
 
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., съгласно Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции  и Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции, които са неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Асеновград, както и да се доведе до знанието на ТЗ на ГД «ГРАО» - гр. Пловдив, Областен управител на Област Пловдив и Районна избирателна комисия – Пловдив област.
Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Общината.
 
д-р ХРИСТО ГРУДЕВ      /п/
Кмет на Община Асеновград
 
АС/МК
 
Последна промяна:
Свалете в pdf