Заповед на Кмета на община Асеновград за ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

1439

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

З А П О В Е Д

  А-614
гр. Асеновград, 02.04.2019 год.       

На основание чл. 44, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс

О Б Р А З У В А М :

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции  и Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта да се обяви публично чрез поставянето й на видно място в Информационен център на Община Асеновград и да се доведе до знанието на Районна  избирателна комисия – Пловдив, Териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на регионалното развитие в област Пловдив и Областния управител на област Пловдив.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред Областен управител.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Общината.

ЗА КМЕТ
ИНЖ.МАРИЯ ВЪЛКАНОВА  /п/
Заместник-кмет на общината, оправомощена
със заповед за заместване № А-583/29.03.2019 г.
на кмета на Община Асеновград
 
Изготвил:  /п/
Елка Карагьозова  – директор на дирекция „УРБД”
 
Съгласувал:  /п/
Пенка Кисова – началник на отдел «Правен”
 
 
Приложение № 1 – Списък с обхват на избирателните секции
Приложение № 2 – Списък с местонахождението и адресите на избирателните секции
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ