Заповед за обхват на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за провеждане на Избори за Народно събрание на 04.04,2021 г.

533
З А П О В Е Д
№  А-606
Гр.Асеновград, 31.03.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с  чл. 90, ал.1 и ал.2, чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, както и Решения № 2117-НС от 22.02.2021г. на ЦИК-София и Решение на № 149-НС от 21.03.2021 г. на РИК-Пловдив област за произвеждане на избори за Народни представители на 04.04.2021 г.
 
 Н А Р Е Ж Д А М:
 
І.  За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава, обхвата на образуваните секции е както следва:
Секция № 170100078 – включва град Асеновград с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 28 /двадесет и осем/ в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100095 – включва кв. Долни Воден-град Асеновград, кв. Горни Воден-град Асеновград, село Нареченски бани и град Асеновград с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 18 /осемнадесет/ в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Секция № 170100106 – включва селата Червен, Горнослав, Тополово, Леново, Златовръх, Конуш и Козаново с общ брой избиратели подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия 26 /двадесет и шест/ в изборите за Народни представители на 04.04.2021 г., местонахождение – сградата на Община Асеновград.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК-Пловдив област и до Областна администрация – Пловдив. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ  /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-576 от 26.03.2021 г. на кмета на Общината
 
Съгласувал: /п/
Айтен Салим – директор на дирекция АИО
 
Изготвил: /п/
Милка Казанова – главен специалист в отдел АИМТО
Последна промяна:
Свалете в pdf