Заповед за образуване на секции 1700100108 и 170100109 - МБАЛ-Асеновград ЕООД

277
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
№  А-620
 
Гр.Асеновград, 01.04.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание във връзка с чл.90, ал.1 и ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК-София и заповед № 115 от 30.03.2021 г. на Д-р Иван Червенков – управител на Многопрофилна болница за активно лечение -Асеновград ЕООД
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
        
Следните номера на образуваните две избирателни секции в МБАЛ-Асеновград ЕООД:
-Секция № 10100108, която обслужва всички пациенти боледуващи от  19, настанени в лечебното заведение
-Секция № 10100109, която обслужва всички пациенти извън тези боледуващи от  19, настанени в лечебното заведение.

Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
            
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ  /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-576 от 26.03.2021 г. на кмета на Общината
 
Съгласувал: /п/
Айтен Салим – директор на дирекция АИО
 
Изготвил: /п/
Милка Казанова – главен специалист в отдел АИМТО
Последна промяна:
Свалете в pdf