Заповед за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на основание решение № 935-МИ от 2.09.2019 г. на ЦИК и насрочване на консултации за определяне на съставите на подвижните СИК

519

Община асеновград, област пловдив

 

 

З А П О В Е Д

 

№  А - 2020

 

Гр.Асеновград, 12.10.2019  г.

 

 

 

  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.1 и ал.2, чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решения № 1029-МИ от 10.09.2019 г. и № 935-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК-София за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в Община Асеновград

 

               Н А Р Е Ж Д А М:

 

             І.  За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава, да бъдат образувани три избирателни секции, обслужвани от подвижна избирателна кутия с номера: Секция № 160100095, Секция № 160100106  и  Секция № 160100107.

              ІІ. Насрочвам консултации за назначаване съставите на подвижните секционни избирателни комисии на 14.10.2019 г./понеделник/ от 14.00 ч. в зала № 305 в сградата на Община Асеновград.

 

              Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.

   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.

 

 

Временно изпълняващ  длъжността

Кмет на Община Асеновград

ИНЖ.ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ: /п/

Заместник-кмет, определен със заповед

№ А-1883/24.09.2019 г. на кмета на Общината

 

 

Съгласувал: /п/

Пенка Кисова – началник на отдел „Правен” 

в Дирекция „Правно нормиране”

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ