Заповед за образуване на секция 170100107 - под карантина и изолация

340
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
№  А-618
 
Гр.Асеновград, 01.04.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание във връзка с чл.90, ал.1 и ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 28, ал. 3 и ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, във връзка с Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г., Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г. на ЦИК-София и Решение № 213-НС от 31.03.2021 г.  на РИК - Седемнадесети изборен район – Пловдивски
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване при провеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. на територията на община Асеновград, област Пловдив да бъде образувана избирателна секция, обслужвана от подвижна избирателна кутия с номер Секция № 170100107.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
            
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ  /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-576 от 26.03.2021 г. на кмета на Общината
 
Съгласувал: /п/
Айтен Салим – директор на дирекция АИО
 
Изготвил: /п/
Милка Казанова – главен специалист в отдел АИМТО
Последна промяна:
Свалете в pdf