Заповед за образуване на секция 170100110 - Нареченски бани СБР "Св. Богородица"

288
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
№  А-621
 
Гр.Асеновград, 01.04.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание във връзка с чл.90, ал.1 и ал.4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на ЦИК-София и заповед № 96 от 29.03.2021 г. на Д-р Атанас Тилев – управител на Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД-Нареченски бани
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
Номер 170100110 на образуваната секция в СБР „Света Богородица“ ЕООД-Нареченски бани.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
            
ИНЖ. СТОЯН ДИМИТРОВ  /п/
Заместник-кмет на Община Асеновград
оправомощен със заповед за заместване
№ А-576 от 26.03.2021 г. на кмета на Общината
 
Съгласувал: /п/
Айтен Салим – директор на дирекция АИО
 
Изготвил: /п/
Милка Казанова – главен специалист в отдел АИМТО
Последна промяна:
Свалете в pdf