Заповед за образуване на три избирателни секции, обслужвани от подвижна избирателна кутия с номера Секция № 170100078, Секция № 170100095 и Секция № 170100106

319
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
З А П О В Е Д
 
№  А-518
 
Гр.Асеновград, 22.03.2021 г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 90, ал.1 и ал.2, чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решения № 2117-НС от 22.02.2021г. на ЦИК-София и Решение на № 149-НС от 21.03.2021 г. на РИК-Пловдив област за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
За създаването на възможност за гласуване на всички избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия и включени в избирателните списъци за гласуване с такава да бъдат образувани три  избирателни секции, обслужвани от подвижна избирателна кутия с номера: Секция № 170100078, Секция № 170100095, Секция № 170100106.
Заповедта да бъде оповестена публично – на видно място чрез поставяне на табло в Информационен център в Общинска администрация– Асеновград и публикуване на интернет страницата на Община Асеновград.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК, Пловдив област. 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Петър Иванов - Секретар на Община Асеновград.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ  /п/
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf